Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 5,13 mln zł wobec 26,95 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 365,86 mln zł wobec 367,86 mln zł rok wcześniej.

"Na osiągnięty przez Grupę w I kwartale 2012 r. wynik finansowy netto istotny wpływ miały czynniki pozaoperacyjne, do których należą przede wszystkim różnice kursowe oraz odsetki związane z obsługą zadłużenia z tytułu kredytów. Ujemne różnice kursowe per saldo (nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi) wyniosły w I kwartale 2012 r. 25.694 tys. zł, natomiast wartość odsetek netto (odsetki przychodowe pomniejszone o odsetki kosztowe) wyniosła –11.249 tys. zł" - głosi raport.

W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2012 roku spółka miała 17,61 mln zł straty netto wobec 4,07 mln zł zysku rok wcześniej.