Strata netto z działalności zaniechanej w I kw. br. wyniosła 1,30 mln zł wobec 12,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 11,53 mln zł wobec 0,71 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 27,26 mln zł wobec 24,09 mln zł rok wcześniej.

"W niniejszym sprawozdaniu finansowym Grupa jako działalność zaniechaną prezentuje:

- w I kwartale 2011 działalność spółek Dystrybucyjnych : Detal Koncept Sp. z o.o., Tradis Sp. z o.o., DEF Sp. z o.o., Ambra Sp. z o.o., Lewiatan Podlasie Sp. z o.o., Lewiatan Śląsk Sp. z o.o., Euro Sklep S.A., PSD S.A., które na mocy Ugody oraz zmiany do Umowy Inwestycyjnej zawartych pomiędzy Emperia Holding S.A. wraz ze spółką zależną P1 Sp. z o.o. a Eurocash S.A. zostały w dniu 21 grudnia 2011 roku zbyte na rzecz Eurocash S.A.,

- w I kwartale 2012 oraz na dzień 31.12.2011 działalność spółek Detalicznych: Stokrotka Sp. z o.o., Maro-Markety Sp. z o.o. i Społem Tychy S.A. przeznaczonych do zbycia. Podstawą takiej prezentacji jest uchwała zarządu spółki podjęta w dniu 20 czerwca 2011 roku w sprawie rozpoczęcia procesu mającego na celu sprzedaż spółek prowadzących działalność w zakresie segmentu detalicznego" - głosi raport.

W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2012 roku spółka miała 0,95 mln zł zysku netto wobec 4,03 mln zł straty rok wcześniej.