"Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok 2011 w wysokości 37 262 907,49 zł w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy" - czytamy w projektach uchwał.

Spółka miała 14,06 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 3,88 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 186,85 mln zł wobec 170,21 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2012 roku spółka miała 10,61 mln zł straty netto wobec 1,80 mln zł straty rok wcześniej.