"Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto osiągnięty przez spółkę w roku 2011 w kwocie 21 081 200,14 złotych przeznaczyć na pokrycie strat lat ubiegłych" - czytamy w uchwale.

Spółka miała 23,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 3,45 mln zł straty rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 21,08 mln zł zysku netto wobec 4,03 mln zł straty rok wcześniej.