Oczekuje się utrzymania głównej stopy procentowej na poziomie 3,50 proc. (podobnie było w czerwcu i lipcu, chociaż wcześniej RBA konsekwentnie luzował politykę monetarną). Komunikat zgodny z oczekiwaniami może nieco pomóc notowaniom AUD (dolara australijskiego), ale nie tylko to będzie istotne. AUD wesprą zwłaszcza oczekiwania dotyczące:
- utrzymania stóp procentowych na obecnym poziomie w kolejnych miesiącach eliminujące ryzyko cięcia stóp do 3,00-3,25 proc. na koniec roku. Tym samym ważne będzie, jak zostaną rozłożone akcenty w jutrzejszym komunikacie. Duży wpływ na nie będzie mieć też sytuacja w Chinach (ryzyko twardego lądowania tamtejszej gospodarki maleje, chociaż istotne będą dane makro jakie poznamy w czwartek), także w kontekście polityki prowadzonej przez Ludowy Bank Chin. Dla RBA ważna będzie też sytuacja w Europie i USA – czy możliwość większego zaangażowania się ECB na rynku długu rzeczywiście będzie tak długo wyczekiwanym przełomem?

- kolejnych danych makro zaplanowanych na ten tydzień. W czwartek w nocy (godz. 3:30) poznamy lipcowe dane z rynku pracy (oczekuje się wzrostu stopy bezrobocia do 5,3 proc. z 5,2 proc., ale też wzrostu zatrudnienia o 10,5 tys. etatów), a w piątek o godz. 3:30 RBA przedstawi kwartalny raport nt. polityki monetarnej (pojawią się w nim też nowe projekcje podstawowych wskaźników makro, w tym inflacji i wzrostu PKB). Jeżeli w tym ostatnim przypadku analitycy Banku będą bardziej optymistyczni, to wesprze to notowania AUD.

Na AUD/USD zatrzymaliśmy się w okolicach ostatnich maksimów 1,0575-80. Nadal aktualny jest zarysowany od dwóch miesięcy kanał wzrostowy, którego górne ograniczenie przebiega obecnie w rejonie 1,0610-20. Nie można jednak wykluczyć próby jego opuszczenia górą w najbliższych dniach. Tym samym wzrośnie prawdopodobieństwo testowania strefy 1,0660-1,0760, której złamanie nie będzie już tak łatwe. Rejon 1,0530-35, co widać też po wykresie, to silne krótkookresowe wsparcie. Jego wyraźne złamanie zwiększy prawdopodobieństwo powrotu do 1,0440.

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.