AC

Spółka AC zawarła umowę z niemieckim Rameder Anh"ngerkupplungen & Autoteile na dostawę zestawów elektrycznych do samochodowych haków holowniczych - poinformowała AC w komunikacie. Zgodnie z umową planowane obroty roczne wynosić będą: w 2013 roku 3 mln euro, w 2014 r. 3,25 mln euro, a w 2015 r. 3,8 mln euro. "Umowa została zawarta na czas oznaczony od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., po którego upływie umowa może ulec przedłużeniu na uzgodnionych warunkach" - napisano w raporcie.

Anwil

Zarząd włocławskiego Anwilu wezwał w czwartek akcjonariuszy mniejszościowych, których akcje podlegają przymusowemu wykupowi, do ich złożenia za pośrednictwem Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA w punktach obsługi klientów na terenie całego kraju w terminie do 9 września 2012 r. Jak poinformował Anwil w komunikacie, zarząd spółki w przypadku niezłożenia akcji objętych procedurą przymusowego wykupu w podanym terminie unieważni je w trybie art. 358 kodeksu spółek handlowych.

W czwartek opublikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Anwilu z 27 lipca 2012 r. w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych. Przymusowemu wykupowi podlega 637 tys. 927 akcji zwykłych na okaziciela serii A, stanowiących łącznie 4,73 proc. kapitału zakładowego Anwilu, a należących do około tysiąca mniejszościowych akcjonariuszy spółki. Zobowiązanym do wykupienia akcji jest PKN Orlen, akcjonariusz większościowy Anwilu, posiadający 95,27 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki. Cena wykupu jednej akcji została ustalona przez biegłego na 118,29 zł.

Open Finance

ING Parasol FIO ma ponad 5 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Open Finance - podała spółka w komunikacie. Przed kupnem akcji firmy fundusz miał 2.599.665 akcji, co stanowiło 4,79 proc. udziału w kapitale zakładowym i dawało taki sam udział w liczbie głosów. Po transakcji fundusz ma 2.726.078 papierów, co stanowi 5,03 proc. udziału w kapitale zakładowym i daje 5,03-proc. udział w ogólnej liczbie głosów.

Lubawa

Nowym prezesem Lubawy został Marcin Kubica, zastępując na tym stanowisku Piotra Ostaszewskiego - podała Lubawa w komunikacie. Marcin Kubica jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W sierpniu 2009 roku został powołany na członka rady nadzorczej Lubawy.

Redan

Redan wyemituje obligacje o wartości do 10 mln zł - podała spółka w komunikacie. Środki przeznaczy m.in. na adaptację lokali i wyposażenie sieci sklepów dyskontowych Textil Market oraz na kapitał obrotowy. "Celem emisji obligacji jest finansowanie rozwoju grupy kapitałowej emitenta, w szczególności finansowanie nakładów na adaptację lokali i wyposażenie sieci sklepów dyskontowych TextilMarket, finansowanie środków obrotowych związanych z rozwojem sieci sklepów, przedpłata lub spłata kredytów bankowych, jeżeli dzięki temu zostaną zastąpione lub uzupełnione kredyty liniami gwarancyjnymi lub akredytywami, finansowanie inwestycji infrastrukturalnych - głównie w zakresie IT" - napisano w raporcie.

PEP

Spółka Polish Energy Partners (PEP) miała 1,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w II kw. 2012 roku wobec 1,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Getin Noble Bank

Getin Noble Bank miał 82,40 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2012 roku wobec 714,79 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>  

Getin Noble Bank, którego marża odsetkowa wzrosła w połowie 2012 roku do 2,5 proc., liczy na dalszy wzrost marży odsetkowej w 2012 roku - poinformował Krzysztof Rosiński, prezes Getin Noble Banku. Marża odsetkowa netto wzrosła w połowie 2012 roku do 2,5 proc., z 2,1 proc. po I kwartale 2012 roku.
Getin Noble Bank planuje, że do końca 2012 roku wyemituje kolejne obligacje podporządkowane o łącznej wartości do 200 mln zł - poinformował Krzysztof Rosiński, prezes Getin Noble Banku.
Współczynnik wypłacalności na koniec lipca 2012 roku przekroczył 11 proc. Bank planuje, że pod koniec 2012 roku będzie on na poziomie ponad 12 proc.

Asseco SEE

Spółka informatyczna Asseco South Eastern Europe miała 11,00 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2012 roku wobec 11,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Agora

Grupa medialna Agora miała 1,30 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2012 roku wobec 21,70 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Grupa medialna Agora obniżyła swoją prognozę wartości polskiego rynku reklamy w 2012 r., poinformowała spółka w raporcie za II kw. Spółka spodziewa się, że wydatki reklamowe firm spadną w tym roku o 2-5%, wcześniej zakładała wzrost o 0-3% Najbardziej pogorszy się sytuacja gazet codziennych.

Kina z sieci Helios sprzedały w I poł. 2012 r. 3,3 mln biletów, podała w raporcie kwartalnym grupa medialna Agora, właściciel tej sieci. Oznacza to spadek o 18% r/r. Niższą frekwencję spółka tłumaczy głównie Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej. "Przychody segmentu Kino wyniosły 88,1 mln zł i zmniejszyły się o 7,1% na skutek niższej sprzedaży biletów w kinach Helios, która wyniosła 3,3 mln sztuk (spadek o 18%). Na niższą frekwencję znaczący wpływ miały Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej, które odbyły się w Polsce i na Ukrainie w czerwcu 2012 r." - czytamy w komunikacie. Agora podała też, że segment odnotował stratę operacyjną na poziomie EBIT w wysokości 2,4 mln zł, a jego EBITDA operacyjna wyniosła 6,9 mln zł.

Nova KBM

Agencja Fitch Ratings obniżyła długoterminowy rating dla długu w walutach obcych słoweńskiego banku Nova KBM do BBB- z BBB i usunęła rating tej instytucji z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym. Jednocześnie Fitch nadał temu ratingowi perspektywę negatywną, podała agencja w komunikacie.>>>>  

CEZ

Czeska spółka energetyczna CEZ a.s. miała 12,86 mld CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2012 roku wobec 6,74 mld CZK zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Po opublikowaniu wyników II kw. br. czeski koncern energetyczny CEZ podtrzymał prognozę wzrostu zysku netto w tym roku do 41,0 mld CZK (wobec 40,8 mld CZK w 2011 r.) oraz wyniku EBITDA na poziomie 87,9 mld CZK (wobec 87,3 mld CZK w ub.r.), podała spółka w prezentacji wyników. "Oczekiwane wyniki na 2012 r. nie ulegają zmianie: EBITDA w wysokości 87,9 mld CZK, zysk netto w wysokości 41,0 mld CZK" - czytamy w prezentacji.

Marvipol

Andrzej Nizio, dotychczasowy prezes firmy deweloperskiej Marvipol zrezygnował z pełnionej funkcji i przejdzie do rady nadzorczej, jako jej przewodniczący. Jego miejsce zajmie Mariusz Wojciech Książek, który dotychczas sprawował funkcję przewodniczącego RN spółki i również złożył rezygnację, podała spółka w komunikacie.

Zobacz też rekomendacje