Z badania wynika, że bieżący portfel zamówień i produkcja budowlano-montażowa oceniane są niekorzystnie, gorzej niż w lipcu. Utrzymują się pesymistyczne oceny sytuacji finansowej. Odpowiednie prognozy są bardziej niekorzystne od formułowanych w lipcu.

"W sierpniu ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 16 (w lipcu minus 14). Poprawę koniunktury sygnalizuje 12 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 28 proc. (w lipcu odpowiednio 13 proc. i 27 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano w komentarzu do badania.

Z badania wynika, że bieżący portfel zamówień i produkcja budowlano-montażowa oceniane są niekorzystnie, nieco gorzej niż przed miesiącem.

"Utrzymują się pesymistyczne oceny sytuacji finansowej. Odpowiednie prognozy są niekorzystne i gorsze od formułowanych w lipcu. Utrzymują się znaczące opóźnienia w terminowym ściąganiu należności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Dyrektorzy jednostek zapowiadają dalsze ograniczanie zatrudnienia, większe niż planowali przed miesiącem. Spadek cen robót budowlano-montażowych w najbliższych trzech miesiącach może być podobny do zapowiadanego w lipcu" - napisano.

"Spośród badanych przedsiębiorstw 21 proc. (tak jak przed rokiem) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą. Dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się jednak ograniczenia portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych, bardziej znaczącego niż przewidywali przed rokiem" - dodano.

Z badania wynika także, że ceny robót budowlano-montażowych mogą spadać w przedsiębiorstwach wszystkich klas wielkości.

"W przedsiębiorstwach mikro (o liczbie pracujących do 9 osób) spadek cen może być nieco mniejszy od oczekiwanego w lipcu, w pozostałych klasach wielkości ceny mogą spadać w stopniu nieco większym niż zapowiadano przed miesiącem" - napisano.

Przedsiębiorcy zgłaszają w sierpniu wykorzystanie mocy produkcyjnych na poziomie 75 proc. (78 proc. w analogicznym miesiącu ub. r.).

"W sierpniu 20 proc. przedsiębiorstw budowlano-montażowych ocenia swoje moce produkcyjne jako zbyt duże w stosunku do oczekiwanego w najbliższych miesiącach portfela zamówień, 69 proc. jako wystarczające, a 11 proc. jako zbyt małe (przed rokiem odpowiednio: 13 proc., 77 proc., 10 proc.)" - napisano.