ZA Puławy

Zakłady Azotowe w Puławach chcą wypłacić 5,24 zł dywidendy na akcję z zysku netto za rok obrotowy 2011/12 oraz zysków z lat ubiegłych - poinformowała spółka w komunikacie. Na dywidendę dla akcjonariuszy ma trafić 100,2 mln zł z zysku netto za rok obrotowy 2011/2012 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych. Zysk netto Puław w 2011/2012 wyniósł 595,6 mln zł. O wypłacie dywidendy zdecyduje walne zgromadzenie spółki zwołane na 18 grudnia. Proponowanym dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 27 grudnia 2012 roku, dniem jej wypłaty ma być 15 stycznia.

Beskidzkie Biuro Consultingowe

Kurs akcji Beskidzkiego Biura Consultingowego (BBC) wzrósł na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku NewConnect o 16,67 proc. do 3,5 zł. >>>>  

Bytom

W 2013 r. samorząd Bytomia planuje emisję obligacji wartości 75 mln zł, które mają być spłacane w latach 2021-2026. Uzyskane środki będą przeznaczone na spłatę części wcześniejszych zobowiązań - podali w czwartek przedstawiciele urzędu miasta. >>>>  

PBG

Nadzór finansowy bacznie śledzi sytuację wokół producenta kotłów Rafako, kontrolowanego przez PBG. >>>> 

Inter RAO Lietuva

Działająca na rynkach energetycznych w republikach bałtyckich grupa Inter RAO Lietuva planuje przeprowadzić publiczną ofertę akcji na Litwie i w Polsce oraz chce zadebiutować na GPW.>>>>  

Polski Holding Nieruchomości

Ministerstwo Skarbu Państwa skłania się do debiutu Polskiego Holdingu Nieruchomości na GPW w I kw. 2013 r. MSP podtrzymuje, że nie sprzeda wszystkich akcji spółki od razu i zostawi sobie mniejszościowy pakiet, żeby poczekać na efekty restrukturyzacji w spółce. >>>>  

Ciech

Ciech zamknął księgę popytu na emisję obligacji o wielkości 320 mln zł i zakończył proces oferowania obligacji zagranicznych o wielkości 245 mln euro - poinformowała spółka w czwartkowym komunikacie. Emisja obligacji denominowanych w polskich złotych obejmuje serię 01 zawierającą opcję pozwalającą Ciechowi na dokonanie przedterminowego wykupu obligacji tej serii przed ich terminem zapadalności, po 18 lub 42 miesiącach od daty emisji oraz serię 02 nie zawierającej opcji przedterminowego wykupu przez Ciech, z terminem zapadalności w grudniu 2017 r. Oprocentowanie tych obligacji jest zmienne obliczone na podstawie stawki WIBOR 6M powiększoną o marżę nie wyższą niż 500 punktów bazowych.

Oprocentowanie obligacji denominowanych w euro jest stałe i wynosi 950 punktów bazowych. Termin zapadalności euroobligacji to 2019 rok. "Dojście do skutku emisji Obligacji Zagranicznych jest uzależnione od spełnienia warunków wynikających z Umowy Nabycia zawartej 21 listopada 2012 r. pomiędzy Emitentem Obligacji Zagranicznych, Ciech SA, Credit Suisse Securities (Europe) Limited oraz Barclays Bank PLC oraz od rozliczenia Obligacji Zagranicznych" - napisano w komunikacie.

Czerwona Torebka

Oferta publiczna Czerwonej Torebki obejmuje do 16.341.666 akcji serii D. Cena maksymalna akcji została ustalona na 17,2 zł. Spółka szacuje wpływy netto z emisji akcji na ok. 273,5 mln zł - wynika z prospektu emisyjnego spółki. Od 3 do 6 grudnia 2012 roku przyjmowane będą zapisy w transzy detalicznej. W dniach 6-7 grudnia 2012 roku odbędzie się proces budowania księgi popytu, a w dniach 10 - 13 grudnia 2012 roku przyjmowane będą zapisy w transzy dużych inwestorów.

Skonsolidowany zysk brutto Czerwonej Torebki w 2012 roku wyniesie 29,1 mln zł, a w 2013 roku 166,7 mln zł - podała spółka w prospekcie emisyjnym. Zysk operacyjny grupy wyniesie 37 mln zł w 2012 roku i 184,5 mln zł w 2013 roku. Przychody grupy w przyszłym roku mają wzrosnąć do 122,8 mln zł z ok. 104 mln zł w tym roku.

Wpływy brutto z emisji akcji serii D Czerwonej Torebki, sieci pasaży handlowych, zostały oszacowane na poziomie ok. 281 mln zł, a netto na poziomie 273,5 mln zł - podała spółka w prospekcie emisyjnym. Spółka podała, że całość środków pozyskanych z oferty planuje przeznaczyć na rozwój projektu Czerwona Torebka, w szczególności na: zakup nieruchomości gruntowych przeznaczonych docelowo do zabudowania pasażami Czerwona Torebka, sfinansowanie kapitału obrotowego niezbędnego dla sfinansowania budowy poszczególnych pasaży Czerwona Torebka, sfinansowanie wkładu własnego w kredytach zaciąganych na refinansowanie wydatków poniesionych na budowę sieci Czerwona Torebka.

Celem strategicznym grupy jest rozwój sieci specjalistycznych punktów handlowych i usługowych Czerwona Torebka. Do 2021 roku grupa zamierza wybudować 1.882 pasaże Czerwona Torebka. Grupa szacuje wielkość rynku na 4.500 obiektów w skali kraju. Spółka szacuje, że realizacja strategii wymaga poniesienia w latach 2012-2021 nakładów inwestycyjnych w wysokości około 4,5 mld zł wg obecnych cen. "W całym okresie niezbędne dla sfinansowania strategii będzie finansowanie obce, przy czym w późniejszych latach wskazanego okresu rosnąca część nakładów będzie finansowana z przepływów operacyjnych generowanych przez wcześniej wybudowane obiekty. W pierwszych latach dominującym źródłem finansowania będą jednak środki własne (już posiadane, jak i uzyskane ze sprzedaży posiadanych nieruchomości) oraz kapitał obcy" - napisano w prospekcie.

W kraju działa ponad 20 pasaży w ramach sieci Czerwona Torebka. Koniec roku firma chce zamknąć z ilością 60 ukończonych obiektów. Oferta publiczna Czerwonej Torebki obejmuje do 16.341.666 akcji serii D. Cena maksymalna akcji Czerwonej Torebki wynosi 17,2 zł.

PKN Orlen

Fitch może podwyższyć rating PKN Orlen w ciągu roku - dwóch. Ostateczna decyzja będzie uzależniona od wskaźników zadłużenia i nowej strategii - poinformował w czwartek Arkadiusz Wicik z Fitch Polska. "Rating PKN Orlen może być podwyższony w ciągu jednego lub dwóch lat" - powiedział. "Będzie to zależało od tego, czy firma będzie utrzymywać wskaźniki zadłużenia na umiarkowanym poziomie oraz częściowo od nowej strategii" - dodał. W sierpniu tego roku agencja Fitch podwyższyła perspektywę długoterminowego ratingu PKN Orlen do pozytywnej ze stabilnej. Agencja potwierdziła długoterminowy rating IDR spółki na poziomie BB+.

Grupa Integer.pl

W dniu 22 listopada 2012 roku Sąd Apelacyjny w Krakowie – po rozpatrzeniu apelacji Poczty Polskiej w zakresie orzeczenia zakazu świadczenia przez wskazane firmy usług pocztowych w obszarze przesyłek do 50g – zniósł postępowanie w tym zakresie i odrzucił pozew z powodu niedopuszczalności drogi sądowej.
Tym samym decyzja Sądu Apelacyjnego nie zmieniła wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie (IX Wydział Gospodarczy), zakładającego oddalenie w całości powództwa Poczty Polskiej (sygn. akt IX GC 674/10) w sprawie:
• wypłaty odszkodowania w kwocie 60,71 mln zł (wraz z odsetkami od dnia 4 listopada 2010 roku) przez spółki z Grupy Integer.pl, które - jako niezaskarżone przez Pocztę Polską w tym zakresie - nie było rozpatrywane przez sąd II instancji
• sądowego zakazu świadczenia przez spółki InPost oraz Integer.pl usług pocztowych w obszarze przesyłek do 50g. Wyrok jest prawomocny, jednakże Poczcie Polskiej przysługuje prawo wniesienia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem.