"Po rozpatrzeniu wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku oraz po zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej zwyczajne walne zgromadzenie postanawia: uwzględniając sprawozdanie finansowe, przeznaczyć zysk netto spółki za rok 2012 w wysokości 525 503 978,99 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki według następujących zasad: kwotę 452 393 935,59 zł na kapitał zapasowy spółki, kwotę 73 110 043,40 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki" – podano w projektach.

W podziale dywidendy uczestniczą 731 100 434 akcje; na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,10 zł

Proponowany dzień dywidendy to 30 kwietnia, zaś dzień wypłaty dywidendy 21 maja 2013 r.

W dywidendzie nie uczestniczy 1 700 000 sztuk akcji spółki skupionych przez Getin Holding na postawie Programu skupu akcji własnych realizowanego w latach 2008 – 2012.

"Zarząd spółki proponuje podjęcie przez walne zgromadzenie uchwał, na podstawie których nastąpi umorzenie 1.700.000 akcji własnych spółki nabytych przez spółkę w celu ich umorzenia oraz obniżenie kapitału zakładowego o kwotę odpowiadającą łącznej wartości nominalnej tych akcji. (…) W tym celu zarząd spółki proponuje przeznaczenie na ten cel środków z kapitału zapasowego przeniesionych uprzednio do tego kapitału z zysku spółki" – czytamy dalej w projektach uchwał.

Akcjonariusze mają zdecydować o obniżeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę 1,7 mln zł do 731.100.434 zł.