Ogółem dług Skarbu Państwa był wart 814,40 mld zł na koniec stycznia.

Zadłużenie SP z terminem faktycznym zapadalności wynoszącym poniżej 1 roku stanowiło w tym czasie 14,5 proc. całości (wobec 12,6 proc. na koniec 2012 r.), zaś z terminem zapadalności wynoszącym 1-3 lata - 19,0 proc. (wobec odpowiednio: 22,4 proc.).

Wartość krajowego długu Skarbu Państwa zapadającego w tym roku wynosi (wg stanu na koniec stycznia) 78,05 mld zł, a długu zagranicznego - 3.52 mld euro, podał też resort.

"W 2012 r. ryzyko refinansowania długu SP uległo ograniczeniu: średnia zapadalność długu SP wzrosła z 5,40 roku do 5,49 roku; średnia zapadalność długu krajowego wzrosła z 4,25 roku do 4,47 roku (w styczniu 2013 r. nastąpił wzrost odpowiednio do 5,50 i 4,52 roku). Średnia zapadalność liczona bez obligacji indeksowanych jest obecnie zbliżona do średniej zapadalności uwzględniającej obligacje indeksowane" - głosi komunikat.

Około 68 proc. zadłużenia SP stanowi zadłużenie nominowane w złotym, a około 23 proc. zadłużenie nominowane w euro. Z kolei 71,0 proc. zadłużenia zagranicznego SP stanowi zadłużenie nominowane w euro, podał także resort.