ZA Tarnów, ZA Puławy

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach (ZA Tarnów) zawarły transakcję nabycia 12,19 % akcji Zakładów Azotowych Puławy (ZA Puławy) za łącznie 308,9 mln zł, podała spółka w komunikacie. Obecnie ZA Tarnów posiadają 95,89% akcji ZA Puławy i nie wykluczają wycofania tej spółki z GPW w ciagu 12 miesięcy. >>>>

Marvipol

Akcjonariusze Marvipolu zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2012 rok na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał na ZWZ w dniu 10 maja. "Po rozpatrzeniu wniosku zarządu zwyczajne walne zgromadzenie Marvipol postanawia, że zysk netto w kwocie 4.520 tys. złotych, osiągnięty za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., w całości przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego spółki" - czytamy w projektach uchwał.Reklama

Koelnera

Koelner odnotował 10,30 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2012 r. wobec 67,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

GPW

Na główny parkiet warszawskiej giełdy może w tym roku wejść w najlepszym razie nawet 50 spółek, wobec 19 w 2012 roku, wynika z deklaracji zebranych przez agencję ISBnews. >>>>

Agora

Agora odnotowała 9,04 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2012 r. wobec 42,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Acron, ZA Tarnów

Spółka zależna rosyjskiej Grupy Acron - Norica - nabyła 2.165.092 akcji Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach reprezentujących ok. 2,183 proc. udziału w spółce, podały ZAT w komunikacie. >>>>

GP Adrenalina

Debiut akcji spółki Grupa Produkcyjna Adrenalina (GP Adrenalina) na rynku NewConnect planowany jest na II kwartał 2013 r., podała spółka w komunikacie. Debiut poprzedzi oferta prywatna o wartości 0,4 mln zł, które spółka zamierza przeznaczyć na uruchomienie innowacyjnego portalu, skierowanego do szeroko pojętej branży rozrywkowej i kulturalnej. >>>>

TVN

Akcjonariusze TVN zdecydowali o wypłacie 0,64 zł dywidendy na jedną akcję, podała spółka w komunikacie. >>>>

Libet

Libet podpisał nową umowę dystrybucyjną z firmą El San z Lublina. Umowa wzmocni pozycję Libet w najbardziej rentownym segmencie produktów premium, podała spółka w komunikacie. Libet rozważa również ekspansję geograficzną i wyjście na inne rynki z produktami segmentu premium.

KSG Agro

KSG Agro oddało do eksploatacji dwa budynki kompleksu zabudowań do produkcji trzody chlewnej i przyjęło dostawę 1419 macior i 47 knurów od duńskiego dostawcy, podała spółka w komunikacie. Zakończono również pierwszy etap wiosennych prac polowych. „Zgodnie ze strategią spółki, do zrekonstruowanej części kompleksu zabudowań do produkcji trzody chlewnej w obwodzie dniepropietrowskim został dostarczony i zainstalowany sprzęt zakupiony od niemieckiej spółki Big Dutchman. Aby umożliwić przyjęcie zwierząt z importu, zostały oddane do eksploatacji dwa budynki o łącznej powierzchni 4 tys. m.kw." – czytamy w komunikacie.

APS Energia

Grupa APS planuje na początku czerwca debiut na rynku NewConnect, emitując nowe akcje i oferując istniejące o łącznej wartości ok 8 mln zł, poinformował agencję ISBnews prezes Piotr Szewczyk. W najbliższym czasie spółka zdecyduje o akwizycji podmiotu z branży, a w lipcu-sierpniu prawdopodobnie podniesie prognozy wyników na 2013 r., dodał prezes. >>>>

Coal Energy

Coal Energy obniżyło wydobycie węgla na Ukrainie o 39,1% r/r do 82,16 tys. ton w marcu, zaś w ujęciu miesięcznym odnotowało wzrost o 15,1%, podała spółka w komunikacie. >>>>

Rank Progress

Zarząd Rank Progress podjął uchwałę w sprawie emisji 150 tys. obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej do 150 mln zł, podała spółka w komunikacie. Środki z emisji zostaną przeznaczone na wykup obligacji serii C oraz finansowanie bieżącej dzialalności. "Celem emisji jest wykup obligacji serii C, dokończenie inwestycji w obecnie budowane galerie handlowe oraz jako wkład własny w galerie, których budowa jest planowana w przyszłości, a także wkład własny w inwestycję polegającą na budowie zakładów termicznego przekształcania odpadów" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z uchwałą oprocentowanie obligacji jest zmienne, tj. równe stawce WIBOR 6M powiększone o marżę 5,00%. Odsetki będą wypłacane w okresach 6-miesięcznych. Wykup obligacji nastąpi w terminie 36 miesięcy po dacie emisji, podano także. "Zabezpieczeniem obligacji będzie ustanowienie hipoteki łącznej umownej, której przedmiotem będą nieruchomości będące własnością emitenta, spółki "PROGRESS VIII" oraz dwóch osób fizycznych. Zabezpieczenie zostanie ustanowione do kwoty 197.273.000 zł" - czytamy dalej.

CTL Service

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały z konsorcjum CTL Service (lider) oraz Przedsiębiorstwem Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie i Przedsiębiorstwem Remontowo - Budowlanym „TOR" (partnerzy) umowę na prace rewitalizacyjne na linii kolejowej nr 61 między Częstochową a Koniecpolem, podały PKP PLK w komunikacie. Umowa ma wartość 132,15 mln zł brutto. Inwestycja jest kolejną, która pozwoli na skrócenie czasu przejazdu pociągiem z Warszawy do Wrocławia.

Internet Group

Zarząd Internet Group rekomenduje przeprowadzenie scalenie (odwrotny split) akcji spółki w stosunku 0:1 i zamierza tę uchwałę wprowadzić do porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia, poinformowała spółka w komunikacie. (…) Zarząd spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki podjęcie uchwały w przedmiocie scalenia akcji spółki w stosunku 10:1. Zamiarem zarządu jest połączenie akcji w ten sposób, aby 10 akcji spółki o wartości nominalnej 0,10 każda akcja, zostało wymienionych na 1 akcję spółki o wartości nominalnej 1,00 zł, przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego spółki" - podano w komunikacie. Zarząd Internet Group zwróci się do akcjonariuszy o udzielenie upoważnienia do podejmowania wszelkich czynności, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji spółki w wyżej wskazany sposób.