„Na dzień podjęcia uchwały uprawnionych do dywidendy było 11.900.468 akcji z wyłączeniem 590 272 akcji własnych nabytych przez spółkę w celu umorzenia. Łączna wysokość dywidendy przypadająca na akcje wynosi 22 620 392,00 zł" – podano także.

Dzień dywidendy został ustalony na 10 maja, zaś dniem wypłaty dywidendy będzie 28 maja 2013 r.

Dywidenda z zysku za 2010 rok wyniosła 1,23 zł na akcję, a za 2011 rok 1,50 zł na akcję.

Pelion odnotował 55,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2012 r. wobec 80,23 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2012 r. wyniósł 22,80 mln zł wobec 99,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Pelion Healthcare Group (dawniej Polska Grupa Farmaceutyczna) świadczy usługi obejmujące wszystkie segmenty dystrybucji farmaceutycznej (hurtowy, detaliczny i szpitalny) i są skierowane do: pacjentów, aptek, szpitali oraz producentów. Pelion S.A., to spółka holdingowa, pełni nadzór właścicielski nad wszystkimi obszarami działalności Grupy.