Będą to pięcioletnie obligacje na okaziciela z datą wykupu wyznaczoną na 27 czerwca 2018 roku. Ich oprocentowanie ustalone zostało w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 0,7%, podano również.

Organizatorami emisji są Bank Pekao i ING Bank Śląski, a animatorem Dom Maklerski PKO BP.

Będzie to 171. emitent papierów dłużnych na rynku Catalyst oraz 29. debiut na tym rynku w 2013 roku.