Cena akcji w wezwaniu została ustalona na 47,99 zł (tj. na takim samym poziomie, jak w pierwszym wezwaniu).

"Wzywający, jako podmiot nabywający akcje, zamierza nabyć akcje, pod warunkiem, że co najmniej 55.061.403 akcje, tj. co najmniej 99,21 proc. akcji, uprawniających do co najmniej 55.061.403 głosów na walnym zgromadzeniu spółki reprezentujących 99,21 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki zostanie objętych zapisami w wezwaniu" - czytamy w dokumencie.

Zapisy na akcje będą przyjmowane od 23 grudnia 2013 r. do 25 lutego 2014 r., podano dalej.

"Okres przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji w wezwaniu może ulec (jednorazowo lub wielokrotnie) przedłużeniu, w szczególności na podstawie § 7 ust. 3 pkt 1 lit. b Rozporządzenia o czas niezbędny do ziszczenia się warunku prawnego nabycia akcji w wezwaniu, określonego w pkt. 24 niniejszego wezwania, jednak nie więcej niż do 120 dni" - zastrzega PKO BP.

Wezwanie ogłoszone jest pod warunkiem otrzymania przez PKO BP decyzji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec nabycia przez PKO BP akcji w liczbie zapewniającej przekroczenie 50 proc. udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Nordea Bank Polska lub upływ ustawowego terminu na doręczenie decyzji zawierającej sprzeciw KNF wobec takiego nabycia.

Reklama

"Oczekuje się, że warunek, o którym mowa w niniejszym pkt. 24, zostanie spełniony do 16 dnia ostatniego miesiąca przyjmowania zapisów w ramach wezwania, tj. do dnia 16 lutego 2014 r., który to termin może zostać przedłużony jednokrotnie lub wielokrotnie, aż do dnia 21 kwietnia 2014 r., o ile powyższy warunek nie zostanie spełniony w pierwotnie przewidywanym terminie (jak wskazano w pkt. 11 niniejszego wezwania)" - czytamy dalej.

Jest to drugie wezwanie ogłoszone w celu realizacji postanowień umowy ramowej z czerwca br. Pierwsze wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Nordea Bank Polska zostało ogłoszone 19 czerwca 2013 r. W związku z niespełnieniem się w zakładanym terminie warunków określonych w pierwszym wezwaniu, PKO BP nie nabył akcji Nordea Bank Polska w ramach pierwszego wezwania.

W czerwcu PKO BP poinformował, że przejmuje aktywa od skandynawskiej grupy Nordea za 2,83 mld zł. Transakcja, która zostanie sfinansowania ze środków własnych banku ma przynieść synergie ogółem rzędu 145-215 mln zł rocznie przez kolejne 3 lata. Bank liczył, że fuzja prawna i proces integracji zakończą się na przełomie 2014/2015 r.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 193,48 mld zł na koniec 2012 r. wobec 190,75 mld na koniec 2011 r. PKO BP odnotował 3.748,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2012 r. wobec 3.807,20 mln zł zysku rok wcześniej.

Nordea Bank Polska S.A. należy do największej skandynawskiej grupy finansowej Nordea. Oferuje usługi finansowe dla klientów indywidualnych i firm. Jego suma bilansowa wyniosła 33,31 mld zł na koniec 2012 r.

>>> Czytaj też: PKO BP, Pekao, BZ WBK, Citi, mBank - awarii w bankach będzie więcej