Obecnie intencją zarządu jest rekomendowanie walnemu zgromadzeniu wypłat dywidend stosownie do rentowności i możliwości finansowych GPW, na poziomie pomiędzy 30% a 50% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto grupy GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych, podała giełda.

Dywidenda będzie wypłacana corocznie, po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego spółki. Przy ustalaniu wartości wypłacanej dywidendy, która będzie rekomendowana Walnemu Zgromadzeniu

w odniesieniu do kolejnych lat obrotowych, zarząd giełdy będzie uwzględniał między innymi następujące czynniki:

- potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Grupy Kapitałowej GPW,

- stopę dywidendy i wskaźnik wypłaty stosowane przez inne notowane giełdy,

Reklama

- wymogi płynnościowe Grupy Kapitałowej GPW, które uzależnione będą od warunków rynkowych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia, oraz

- optymalizację struktury finansowania działalności Grupy Kapitałowej GPW." – czytamy w komunikacie.

W porównaniu z obowiązującą dotychczas polityką dywidendową GPW zasadnicza modyfikacja dokonana w nowej polityce polega na zmianie podstawy ustalania dywidendy: jednostkowy zysk netto spółki został zastąpiony skonsolidowanym zyskiem netto Grupy Kapitałowej GPW przypadającym akcjonariuszom GPW, skorygowanym o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych, podkreślono.

>>> Czytaj też: Wyniki finansowe GPW: Koszty nowego systemu wpływają na zyski giełdy

„Decyzja o zmianie podstawy służącej do ustalania wysokości dywidendy na zysk skonsolidowany podyktowana jest postępującym rozwojem zewnętrznym GPW, którego wyrazem było m. in. przejęcie w 2012 r. Towarowej Giełdy Energii" – czytamy dalej.

Giełda Papierów Wartościowych prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.