"Z uwagi na sprzedaż akcji Lemon Sky i utratę kontroli, a co się z tym wiąże zaprzestanie konsolidowania wyników spółki od dnia 25 lutego 2014 r. Emitent dokonał aktualizacji prognozy przychodów obniżając je do poziomu 261 mln zł" - czytamy w komentarzu do prognoz.

Umowa sprzedaży akcji spółki Lemon Sky spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. została zawarta 24 lutego 2014 r. Łączna wartość transakcji wyniosła 21,0 mln zł i objęła 100 proc. udziałów w spółce Lemon Sky. Cena sprzedaży została zapłacona w całości w dniu transakcji. W dniu podpisania umowy spółka zależna emitenta - Invest SMT Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie, w której emitent posiada 100 proc. akcji w kapitale zakładowym i w głosach na walnym zgromadzeniu, posiadała pakiet 80% akcji, którym odpowiadało 80 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników Lemon Sky, podano dalej.

Posiadany przez spółkę zależną emitenta pakiet został sprzedany JWT Warszawa Sp. z o.o. za łączną kwotę 17,4 mln zł. JWT Warszawa Sp. z o.o. nabył także pozostałe 20 proc. udziałów w Lemon Sky od akcjonariuszy będących osobami operacyjnie zaangażowanymi w działalność spółki. Koszty związane z transakcją wyniosły 1,8 mln zł.

"Korekty konsolidacyjne wynikające z utraty kontroli związane ze sprzedażą 80 proc. akcji spółki wyniosły 3,6 mln zł i obniżają skonsolidowany księgowy wynik na transakcji. Korekty te nie mają charakteru pieniężnego i dokonywane są tylko na poziomie sprawozdania skonsolidowanego. Historyczna wartość w cenie nabycia 80 proc. akcji Lemon Sky sp. z o.o. S.K.A. wynosiła 760 tys. zł" - czytamy dalej.

W efekcie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zysk na transakcji wyniósł 12,0 mln zł, natomiast wpływy ze sprzedaży pomniejszone o koszty transakcji wyniosły 15,6 mln zł.

"Pierwotny budżet Lemon Sky zakładał na rok 2014 zysk na poziomie 2,5 mln zł, natomiast do dnia utraty kontroli tj. do dnia 24.02.2014 r. Spółka poniosła stratę w wysokości 0,6 mln zł. Strata ta została odpowiednio uwzględniona w zaktualizowanej skonsolidowanej prognozie wyników emitenta na rok 2014 r., natomiast planowane przyszłe zyski nie zostały ujęte w prognozie" - wyjaśniono.

Zarząd spółki zależnej emitenta - SMT Software - zabudżetował rezerwy na potencjalnie dodatkowe koszty realizowanych projektów informatycznych w szacunkowej kwocie 3 mln zł. Rezerwy te mogą zostać w przyszłości rozwiązane.

"SMT S.A. w 2014 r. spodziewa się kontynuacji dynamicznego wzrostu, który towarzyszy jej od początku działalności. W ocenie zarządu w roku 2014 r. głównymi czynnikami wzrostu będą:

• dynamiczny rozwój spółek produktowych, w szczególności Satis GPS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. oraz iAlabtros S.A.,
• dalszy dynamiczny rozwój segmentu outsourcingu zasobów IT w Polsce oraz za granicą,
• zwiększenie efektywności i sprawności zarządzania w efekcie zakończenia wprowadzania głównych zmian w strukturze organizacyjnej grupy kapitałowej" - podsumowano w komunikacie.

Grupa kapitałowa SMT (dawniej ADV) realizuje strategię zorientowanej na obszary IT, a w szczególności na rozwijaniu biznesu opartego na własnych produktach.