„W I kwartale 2014 r. w sektorze bankowym odnotowano wynik finansowy netto niższy o 3,2 proc. od osiągniętego w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wynik działalności bankowej zwiększył się o 3,1 proc. do 14,1 mld zł, głównie dzięki wynikowi z tytułu odsetek, który wzrósł o 12,9 proc. do poziomu 9,2 mld zł. Wynik z tytułu opłat i prowizji osiągnął wartość 3,4 mld zł (spadek o 2,2 proc.), a przychody banków z tytułu dywidend wyniosły 0,1 mld zł" - podał GUS.

Koszty działania banków wzrosły o 1,2 proc. do 6,8 mld zł, w tym koszty pracownicze pozostały na tym samym poziomie (3,7 mld zł), a koszty ogólnego zarządu powiększono o 2,5 proc. (do 3,0 mld zł).

Wynik z odsetek wzrósł o 12,9 proc. r/r do 9.237,4 mln zł, zaś wynik z opłat i prowizji był niższy o 2,2 proc. w skali roku i sięgnął 3.403,1 w I kw. 2014 r.

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych wyniosły 1,8 mld zł (o 7,2 proc. więcej niż rok wcześniej), a dotyczyły one w 99,1 proc. kredytów i pożyczek. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zwiększyła się o 4,3 proc. i wyniosła 0,7 mld zł, a rezerwy zmniejszyły się do 0,2 mld zł (o 23,3 proc.).

„W I kwartale 2014 r. zyski netto osiągnęły 623 banki, a stratę netto poniosło 14 banków. Wśród banków wykazujących straty netto znajdowało się 12 banków komercyjnych (były to tylko oddziały instytucji kredytowych) oraz 2 banki spółdzielcze." – podał GUS.

Suma bilansowa sektora bankowego w dniu 31 marca 2014 r. wyniosła 1 443,2 mld zł i była wyższa o 5,1 proc. niż rok wcześniej.

Wartość kredytów udzielonych przez banki sektorowi niefinansowemu oraz sektorowi instytucji rządowych i samorządowych w dniu 31 marca 2014 r. wyniosła 943,5 mld zł, co oznaczało wzrost o 4,2 proc. w porównaniu do stanu o rok wcześniej.

„Wartość kredytów udzielonych przez banki sektorowi niefinansowemu oraz sektorowi instytucji rządowych i samorządowych w dniu 31 marca 2014 r. wyniosła 943,5 mld zł, co oznaczało wzrost o 4,2 proc. w porównaniu do stanu o rok wcześniej. Kredyty udzielone sektorowi niefinansowemu stanowiły 90,2 proc. tej kwoty i wynosiły 851,1 mld zł (wzrost o 4,5 proc.), w tym kredyty dla przedsiębiorstw – 286,5 mld zł (wzrost o 4,5 proc.), a dla gospodarstw domowych – 559,5 mld zł (więcej o 4,5 proc.)." - podał GUS.

Większość kredytów dla przedsiębiorstw (58,3 proc.) o wartości 166,9 mld zł (wzrost o 1,9 proc.) została zaciągnięta przez MSP i była przeznaczona głównie na finansowanie ich działalności operacyjnej (60,1 mld zł – spadek o 2,4%), na inwestycje (51,2 mld zł – wzrost o 7,9 proc.) i na nieruchomości (41,5 mld zł – o 1,6 proc. mniej). Kredyty dla gospodarstw domowych były przeznaczone w przeważającej części na nieruchomości mieszkaniowe – 338,2 mld zł (wzrost o 4,1 proc.) i kredyty konsumpcyjne osób prywatnych – 113,9 mld zł (wzrost o 4,1 proc.).

GUS podał także, że depozyty osiągnęły wartość 853,2 mld zł (wzrost o 7,1 proc.), z tego depozyty sektora niefinansowego wyniosły 774,1 mld zł (wzrost o 6,0 proc.), a depozyty sektora instytucji rządowych i samorządowych – 79,1 mld zł (o 19,0 proc. więcej).

„W porównaniu do stanu sprzed roku odnotowano wzrost wartości depozytów bieżących (o 15,3 proc.), a depozytów terminowych (o 0,5 proc.). W sektorze niefinansowym wartość depozytów bieżących zwiększyła się o 14,2 proc., a depozytów terminowych uległa zmniejszeniu o 0,6 proc. W sektorze instytucji rządowych i samorządowych wartość depozytów bieżących wzrosła o 26,5 proc., a terminowych o 12,5 proc." – czytamy w raporcie.

Kapitały własne zwiększyły się do 155,9 mld zł, tj. o 3,3 proc. więcej, a ich udział w pasywach wyniósł 10,8 proc.

W końcu marca 2014 r. działalność operacyjną prowadziło 637 banków (o 6 mniej niż rok wcześniej). Banków komercyjnych było 68 (o 3 mniej), w tym 28 oddziałów instytucji kredytowych (bez zmian). Działało 58 (o 3 mniej) banków z przewagą kapitału zagranicznego. Ponadto funkcjonowało 569 banków spółdzielczych (o 3 mniej).