"Celem emisji obligacji serii AC jest pozyskanie środków na zapłatę ceny za nabywane portfele wierzytelności lub wykup wcześniej wyemitowanych przez spółkę obligacji" – czytamy w komunikacie.

"Termin wykupu tej serii obligacji upływa 26 września 2016 roku, przy czym obligacje te podlegać będą jednorazowemu wykupowi według wartości nominalnej w siedzibie Agenta Płatniczego, którym jest BRE Bank. (…) Oprocentowanie jest bazowane na stawce WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych, z marżą 5 punktów procentowych. Kupony odsetkowe od obligacji będą spłacane co pół roku" - czytamy dalej.

EGB Investments to firma windykacyjna. Od września 2010 r. akcje firmy są notowane na rynku NewConnect.