Zysk netto grupy PZU w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2014 roku wyniósł 2.563,8 mln zł i był niższy o 7,3% od wyniku netto za analogiczny okres roku poprzedniego. Z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych wynik netto spadł o 0,6 proc. w skali roku, podała spółka.

PZU podało w raporcie, że w sposób istotny na porównywalność wyników wpłynęły zdarzenia jednorazowe:

"- wyższe wyniki w segmencie ubezpieczeń emerytalnych na skutek reformy OFE (wzrost przychodów na skutek likwidacji i wycofania środków z części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego częściowo skompensowany niższymi przychodami od składek oraz z tytułu zarządzania aktywami);

- dochód w 2013 roku z tytułu objęcia konsolidacją funduszy inwestycyjnych;

- dodatni wynik w 2013 roku z tytułu ugody z reasekuratorem w zakresie ubezpieczenia Zielona Karta (częściowe odwrócenie korekty oszacowań z reasekuratorem obniżającej wynik roku 2011)".

Składki przypisane brutto w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2014 roku wyniosły 12.408,78 mln zł wobec 12.402,55 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego (+0,1%).

Wzrost sprzedaży dotyczył przede wszystkim: składki regularnej w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych (+98.441 tys. zł) , działalności w ubezpieczeniach zdrowotnych zawieranych w formie grupowej, ubezpieczeń finansowych, w związku z poprawą sytuacji w branży budowlanej, operacji za granicą, w tym dzięki zakończeniu transakcji nabycia AAS Balta na Łotwie (+ 55.193 tys. zł) oraz wyższej składki zebranej przez oddziały na Łotwie i Estonii.

Jednocześnie odnotowano spadki w ubezpieczeniach: indywidualnych ze składką jednorazową (-65.631 tys. zł), w szczególności produktów strukturyzowanych; komunikacyjnych OC w segmencie klienta masowego (-119.702 tys. zł) oraz segmencie klienta korporacyjnego (-19.259 tys. zł), jako efekt silnej konkurencji; majątkowych, jako efekt pozyskania w analogicznym okresie 2013 roku wieloletnich kontraktów z sektora branży energetycznej i górniczej.

Dochody z działalności lokacyjnej (łącznie z kontraktami inwestycyjnymi tj. kontraktami, które nie zawierają znaczącego ryzyka ubezpieczeniowego) wyniosły 2.163,20 mln zł w I-III kw. 2014 r. wobec 1.860,69 mln zł rok wcześniej i wzrosły głównie na skutek wzrostu wyceny instrumentów dłużnych.

"Ponadto, na porównywalność danych wpłynął dochód rozpoznany w 2013 roku w wysokości 172.718 tys. zł w związku z objęciem z dniem 1 stycznia 2013 roku konsolidacją funduszy inwestycyjnych" - czytamy także.

Zysk z działalności operacyjnej za trzy kwartały 2014 roku wyniósł 3.349,59 mln zł i był niższy o 4,4% r/r.

Wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wraz z kontraktami inwestycyjnymi na koniec trzeciego kwartału 2014 roku wyniosła 40.460.053 tys. zł i stanowiła 59,7% sumy aktywów.

Wskaźnik ROE za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 września 2014 roku wyniósł 26,4%, co oznacza spadek o 1,0 pkt proc. w skali roku.

Aktywa grupy PZU wyniosły 67,72 mld zł na koniec września 2014 r. wobec 62,79 mld zł na koniec 2013 r.