"SMS Kredyt Holding S.A. informuje, że w dniu 4 grudnia 2014 roku na podstawie uchwały zarządu emitenta z dnia 04 grudnia 2014 roku w sprawie emisji obligacji serii AJ emitent wyemituje nie więcej niż 5.000 sztuk dwuletnich, niezabezpieczonych, obligacji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 zł każda, o stałym oprocentowaniu wynoszącym 10,5% w skali roku, z okresami odsetkowymi wynoszącymi trzy miesiące" - czytamy w komunikacie.

Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wynosi nie więcej niż 5.000.000 zł, podano także.

Spółka zakłada, że dniem przydziału obligacji serii AJ będzie dzień 17 grudnia 2014 r., zaś terminem wykupu 30 listopada 2016 r.

"Środki pochodzące z emisji obligacji zostaną przeznaczone przez emitenta na bieżącą działalność grupy emitenta" - czytamy także.

SMS Kredyt Holding jest właścicielem 100% udziałów w spółce SMS Kredyt Sp. z o.o. oraz prowadzi na jej rzecz działalność nadzorczą i doradczą, a także odpowiedzialny jest za działania mające na celu pozyskiwanie finansowania dla rozwoju grupy. Działalność operacyjna spółki SMS Kredyt Sp. z o.o. polega na udzielaniu osobom fizycznym pożyczek w kwocie do 2.000 zł na okres do 1 roku.