"Szacunkowy skonsolidowany dług netto na dzień 31.12.2014 r. wyniósł ponad -9 mln zł, co oznacza nadwyżkę środków pieniężnych nad odsetkowymi zobowiązaniami finansowymi" - podano również w komunikacie.

Spółka poinformowała, że powyższe szacunki zostały przygotowane przy następujących założeniach: walutą szacunku jest polski złoty. Przychody zrealizowane przez CI Games S.A. oraz przez spółki zależne emitenta zostały przeliczone wg kursów średnich (NBP) walut w okresie objętym szacunkiem. Przychody ze sprzedaży zostały oszacowane w wysokości spodziewanej zapłaty, tzn. pomniejszone o udzielone i spodziewane rabaty, zwroty oraz prowizje. Dług netto został obliczony według formuły: Dług netto = kredyty + papiery dłużne + oprocentowane pożyczki - środki pieniężne i ich ekwiwalenty.

CI Games, dawniej City Interactive, to producent i dystrybutor gier komputerowych.