Best podał, że IV kwartał 2014 r. był jednym z najlepszych w historii spółki pod względem osiągniętych wyników finansowych. Przychody operacyjne w tym okresie wyniosły 40,5 mln zł i były o 62% wyższe w skali roku.

"Bardzo dobre wyniki grupy Best wypracowane w ostatnich miesiącach 2014 r. są efektem zarówno naszych skutecznych operacji, dyscypliny kosztowej, jak i przejęcia kontroli nad funduszem Best II NSFIZ. W wyniku zwiększenia udziału w tym funduszu z 17% do 100% został on objęty konsolidacją pełną. Transakcja ta pozwoliła nam także rozpoznać dodatkowy przychód w wysokości 10,8 mln zł. Wielkość ta pokazuje, o ile zwiększyła się wartość naszego udziału w Best II NSFIZ w ostatnich latach, ale dotychczas nie powiększała wyniku netto grupy, bo fundusz ten nie był objęty konsolidacją" - powiedział prezes Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.

Dodatkowy przychód rozpoznany w IV kwartale 2014 r. w związku z przejęciem kontroli nad funduszem Best II NSFIZ wyniósł 10,8 mln zł, a dodatni wpływ tego zdarzenia na wynik netto grupy wyniósł 8, 8 mln zł.

Przychody operacyjne Best narastająco za cztery kwartały 2014 r. wyniosły ponad 123 mln zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom spółki sięgnął 58,7 mln zł. Rok wcześniej było to odpowiednio 131,4 mln zł i 69,7 mln zł, przy czym istotny pozytywny wpływ na wyniki grupy za 2013 r. miało zdarzenie o charakterze jednorazowym, tj. przeszacowanie wartości godziwej pakietów wierzytelności należących do funduszu Best I NSFIZ. Bez zdarzeń jednorazowych, grupa zanotowała 17-proc. wzrost przychodów operacyjnych oraz 47-proc. wzrost zysku netto w 2014 r.

Po oczyszczeniu wyników w porównywanych okresach ze zdarzeń jednorazowych, w 2014 r. zysk netto grupy Best z powtarzalnej działalności zwiększył się o 47%.

Reklama

"Te wyniki potwierdzają, że wysoka rentowność może iść w parze z dynamicznym rozwojem. Zarówno pod względem finansowym, jak i organizacyjnym, jesteśmy dobrze przygotowani, by kontynuować ten rozwój i istotnie zwiększać skalę naszej działalności" - podkreślił Borusowski.

Mimo znaczących inwestycji dokonanych przez Grupę w minionym roku (zakup nowych portfeli wierzytelności oraz przejęcie funduszu BEST II NSFIZ), które zostały sfinansowane m.in. z publicznych emisji obligacji serii K1 i K2 o łącznej wartości 95 mln zł, wskaźnik zadłużenia grupy pozostaje jednym z najniższych w branży - (dług netto / kapitał własny) wynosił 0,81.

W 2014 roku fundusze sekurytyzacyjne zarządzane przez Best nabyły 6 portfeli wierzytelności bankowych o łącznej wartości nominalnej ok. 600 mln zł. Spółka przejęła kontrolę nad funduszem Best II NSFIZ, do którego należą portfele wierzytelności nieregularnych o łącznej wartości nominalnej ok.2,3 mld zł.

Obecnie Best przeprowadza kolejną publiczną emisję obligacji, skierowaną do inwestorów detalicznych (seria K3), z której planuje pozyskać 35 mln zł. Są to obligacje 4-letnie ze zmiennym oprocentowaniem równym stawce WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę 3,3% w skali roku.

Łączna wartość nominalna portfeli wierzytelności należących do funduszy zarządzanych przez Best wyniosła 8,8 mld zł na koniec 2014 r.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best S.A. jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.