Akcjonariusze Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zdecydowali o skupie do 16,38 mln akcji własnych, co stanowi do 28,39 proc. kapitału i 25,13 proc. ogólnej liczby głosów.

"W przypadku połączenia spółki z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych (…) nie więcej niż 1 578 947 akcji własnych spółki zostanie skupione od akcjonariuszy TFI SKOK" - czytamy w uchwale.

Według uchwały, akcje własne mogą być nabywane nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 roku. Cena nabycia jednej akcji własnej spółki będzie stanowiła równowartość kwoty 9,5 zł powiększonej o oprocentowanie w wysokości stawki WIBOR 3M z dnia poprzedzającego ogłoszenie wezwania, oferty lub daty transakcji, liczone za okres od dnia otrzymania przez spółkę wpływów z emisji publicznej akcji serii F do dnia ogłoszenia wezwania, oferty lub przeprowadzenia transakcji włącznie.

"W przypadku połączenia z TFI SKOK (…) cena nabycia (…) zostanie ustalona stosownie do postanowień umowy inwestycyjnej" - podano również.

Altus TFI S.A. jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.