„Podwyższa się kapitał zakładowy spółki (…) poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,30 zł każda. Emisja akcji serii K nastąpi w formie subskrypcji otwartej (…) przeprowadzanej w drodze oferty publicznej (…)" – czytamy w uchwale.

„Wyraża się zgodę na (…) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wszystkich Akcji Serii K i Praw do Akcji Serii K (…)" – czytamy dalej.

Jak podkreślono w opinii załączonej do uchwał, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z publiczną emisją akcji serii K jest w pełni uzasadnione w związku z planowanym pozyskaniem przez Wind Mobile dodatkowych środków finansowych przyspieszających realizację strategii ukierunkowanej na rozwój technologiczny i komercyjny produktów własnych grupy kapitałowej spółki, takich jak iLumio czy LiveBank oraz zwiększenie dynamiki ekspansji na rynki zagraniczne. Przyjęte plany spółki uzasadniają pozytywne rezultaty dotychczasowej aktywności w tych obszarach.

"Jednym z rozważanych przez spółkę źródeł pozyskania środków na częściowe sfinansowanie dalszego rozwoju produktów spółki oraz intensyfikację sprzedaży zagranicznej jest publiczna emisja akcji, które wprowadzone zostaną do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy spółki w całości prawa poboru akcji nowej emisji umożliwi spółce pozyskanie nowych inwestorów, zwłaszcza długoterminowych inwestorów instytucjonalnych" - podano również.

Wind Mobile jest notowanym na NewConnect integratorem i dostawcą autorskich rozwiązań teleinformatycznych umożliwiających operatorom mobilnym oferowanie nowoczesnych usług i generowanie dodatkowych przychodów.