"Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2014 w wysokości 8 185 291,50 złotych, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, (co daje 1,50 złotego na każdą akcję z wyłączeniem akcji własnych posiadanych przez spółkę w liczbie 440 558), natomiast pozostałą część zysku w wysokości 13 078 164,62 na kapitał zapasowy" – czytamy w uchwale.

ZWZ uchwaliło także, że dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 3 czerwca, a dniem wypłaty dywidendy – 18 czerwca 2015 r.

W ubiegłym roku akcjonariusze spółki zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy.

W 2014 r. Konsorcjum Stali odnotowało 20,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 6,2 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 21,26 mln zł wobec 6,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Konsorcjum Stali S.A. działa w branży produkcji zbrojeń budowlanych oraz jedną z największych firm zajmujących się dystrybucją wyrobów hutniczych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.