"Zwyczajne walne zgromadzenie niniejszym postanawia, że zysk netto za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w kwocie 49 796 677,84 zł, zostanie przeznaczony: 
1. w kwocie 6 631 213,92 zł na pokrycie strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.,
2. w kwocie 43 165 463,92 zł na kapitał zapasowy" - czytamy w projektach uchwał. 

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce.