"Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. informuje, iż zwyczajne walne zgromadzenie spółki (ZWZ) w dniu 24 czerwca 2015 r. podjęło uchwałę o podziale zysku netto za rok obrotowy 2014 w wysokości 5 452 949 990,10 zł w następujący sposób:

- kwotę 1 458 413 446,62 zł przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy spółki, co daje dywidendę w wysokości 0,78 zł na jedną akcję spółki;

- kwotę 217 281 458,04 zł przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych powstałych w wyniku zmiany polityki rachunkowości;

- pozostałą kwotę, to jest 3 777 255.085,44 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.

Dywidendą objętych jest - według stanu na dziś - 1 869 760 829 akcji spółki.

ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 24 września 2015 r., a termin wypłaty dywidendy na 15 października 2015 r., podano także w materiale.

W ub.r. akcjonariusze PGE zdecydowali o przeznaczeniu 2 056,74 mln zł z zysku netto za 2013 r. na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 1,1 zł na akcję.

W ujęciu jednostkowym zysk netto PGE w 2014 r. wyniósł 5 453 mln zł wobec 2 121 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz 11-proc. w OZE.