"Decyzja o złożeniu przez spółkę wniosku do GPW w Warszawie w sprawie wycofania wniosku o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynek NewConnect 20.000 akcji serii C jest związana z chęcią zapewnienia przez BVT S.A. wyższej płynności obrotu jej akcji" - czytamy w komunikacie.

Spółka podkreśla, że zamierza przeprowadzić zaplanowane działania w tym zakresie, a następnie złożyć ponownie wniosek o wprowadzenie jego akcji do obrotu na alternatywnym rynku.

"Działania mające na celu zapewnienie przez BVT S.A. wyższego free float'u akcji wprowadzanych do obrotu publicznego zostały już podjęte. Priorytetem zarządu jest, aby w sposób szybki i sprawny dopełnić wszelkich formalności związanych z powyższym. Niezwłocznie po zakończeniu wszelkich formalności złożymy ponowny wniosek do GPW w Warszawie o wprowadzenie akcji serii C BVT S.A. do obrotu na rynku NewConnect" - zapowiedziała prezes spółki Katarzyna Szuba, cytowana w komunikacie.

Z przeprowadzonej oferty prywatnej BVT pozyskało 800 tys. zł, sprzedając 20.000 akcji serii C po cenie emisyjnej wynoszącej 40 zł za sztukę. Środki te zostały przeznaczone, m.in. na nabywanie kolejnych pakietów wierzytelności oraz obsługę już wcześniej zakupionych.

W 2014 r. BVT S.A. osiągnęło 822 tys. zł zysku netto przy przychodach sięgających 2 536 tys. zł. Jej akcjonariusze podjęli uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku wypracowanego w ub. roku, na którą przeznaczone zostanie łącznie 532 tys. zł, co da wypłatę w wysokości 2,66 zł na akcję.

Głównym akcjonariuszem BVT S.A. jest notowana na rynku NewConnect spółka Kupiec S.A., która posiada akcje stanowiące 45,12% udziału w kapitale zakładowym oraz 46,12% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.