"Zwyczajne walne zgromadzenie Pragma Inkaso S.A. podjęło (...) uchwałę nr 6/6/2015 o wypłacie dywidendy, zgodnie z którą:

1) ogólna wartość dywidendy wynosi 3 680 000 zł (w tym cały zysk wypracowany przez spółkę w roku 2014, tj. 560 466,98 zł oraz przeniesiona część z kapitału zapasowego tj. kwotę 3 119 533,02 zł zysku spółki z lat ubiegłych);

2) wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję to 1 zł;

3) liczba akcji objętych dywidendą to 3 680 000 szt.;

4) dzień dywidendy to 14 lipca 2015 r.;

5) dzień wypłaty dywidendy to 5 października 2015 r." - głosi komunikat.

Grupa kapitałowa Pragma Inkaso jest liderem branży zarządzania należnościami w segmencie business to business. W jej skład wchodzą: Pragma Inkaso, Pragma Faktoring, Pragma Inwestycje oraz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NFS. Fundusz sekurytyzacyjny Pragma 1 nabywa portfele bankowe o charakterze biznesowym, w tym również zabezpieczone hipotecznie.