"Na zarządcę komisarycznego w SKOK Jowisz została powołana Pani Edyta Glajcar. Jest to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do sprawowania tej funkcji" - czytamy w komunikacie.

Celem zarządcy komisarycznego są działania na rzecz wzmocnienia spółdzielczej kasy poprzez wzrost efektywności działania i poprawę standardów zarządzania ryzykiem w oparciu o szczegółową weryfikację sytuacji finansowej kasy, przeprowadzoną pod bezpośrednim nadzorem zarządcy komisarycznego, podano również.

"Zarządca komisaryczny został zobowiązany do wypracowania koncepcji restrukturyzacji kasy oraz do przygotowania i uzgodnienia z Komisją Nadzoru Finansowego programu postępowania naprawczego, którego realizacja służyć będzie możliwie najbardziej efektywnemu zabezpieczeniu interesów członków spółdzielczej kasy. Zarządca komisaryczny będzie kierować realizacją programu oraz informować KNF, Kasę Krajową i radę nadzorczą spółdzielczej kasy o efektach prowadzonych działań naprawczych" - czytamy dalej.

Jednocześnie Komisja podała, że jej decyzje nie wpływają na sposób obsługi członków SKOK. Spółdzielcza kasa nadal będzie świadczyć usługi w pełnym dotychczasowym zakresie. W mocy pozostają stosunki umowne łączące SKOK z jej członkami będącymi jednocześnie współwłaścicielami kasy. Nadal obowiązują również umowy z pracownikami i kontrahentami SKOK.

"Z dniem ustanowienia zarządcy komisarycznego, dotychczasowi członkowie zarządu SKOK zostają odwołani z mocy prawa, a udzielone wcześniej prokury i pełnomocnictwa wygasają. Kompetencje innych organów kasy ulegają zawieszeniu. Na zarządcę komisarycznego przechodzi prawo podejmowania decyzji we wszystkich sprawach dotyczących spółdzielczej kasy, z wyjątkiem wprowadzania zmian w statucie" - czytamy także. 

KNF podkreśla też, że jej działania od momentu objęcia kas nadzorem zmierzają do uporządkowania sytuacji zastanej w systemie SKOK. Przypomina także, że depozyty zgromadzone w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).