"Zarząd Kerdos Group w dniu 13 listopada 2015 roku złożył w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku spółki" - czytamy w komunikacie.

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości zarząd umotywował zaistnieniem stanu niewypłacalności spółki w rozumieniu przepisów ustawy prawo upadłościowe i naprawcze. W związku z tym, Kedros nie opublikował również raportu za III kwartał 2015 r.

"Zarząd dołoży starań żeby publikacja przedmiotowego raportu okresowego nastąpiła do dnia 30 listopada 2015 r." - czytamy w raporcie.

Niewypłacalność spółki związana jest bezpośrednio ze skierowaniem do spółki przez ING Bank Śląski wezwania do uregulowania zaległych płatności Dayli Polska Sp. z o.o. wynikających z umowy, której stroną jako kredytobiorca jest Dayli, za które to zobowiązania odpowiada Kerdos jako poręczyciel.

Reklama

"Przedmiotowe wezwanie zostało skierowane do spółki dnia 30 października i zaopatrzone było w 5-dniowy termin płatności. Dodatkowo, w dniu 10 listopada 2015 r. minął termin wymagalności zapłaty faktury VAT wystawionej dla Kerdos przez ING Lease z tytułu leasingu sprzętu IT oraz oprogramowania" - czytamy także.

Z uwagi na fakt, iż spółka nie posiada środków ani na zaspokojenie Banku ani ING Lease, zaistniał stan niewypłacalności, a co za tym idzie konieczność złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej spółki, podano w komunikacie.

W październiku br. Kerdos Group odwołał prognozę wyników finansowych na 2015 r. w związku z nieuzyskaniem finansowania na rozwój sieci sprzedaży w Polsce i w Luksemburgu. Zgodnie z opublikowaną pod koniec czerwca prognozą, Kerdos liczył na osiągnięcie skonsolidowanych przychody na poziomie 238 mln zł (wzrost o 8% r/r), skonsolidowanego zysku z działalności operacyjnej na poziomie 13 mln zł (po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych), co oznaczałoby wzrost o 10% r/r. Planowany skonsolidowany wynik brutto (po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych) miał wynieść 8 mln zł.

Kerdos Group to spółka holdingowa, skupiona na sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów kosmetycznych i higienicznych poprzez sieć drogerii, w tym za granicą. Jest operatorem sieci Dayli w Polsce oraz Meng w Luksemburgu.