PBG odnotowało 11,54 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 5,75 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata netto ogółem wyniosła 9,82 mln zł wobec 3,21 mln zł straty rok wcześniej.

Strata operacyjna wyniosła 4,96 mln zł wobec 75 tys. zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 367,08 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 365,46 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 98,99 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 165,86 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 139,04 mln zł w porównaniu z 987,97 mln zł rok wcześniej.

Strata netto ogółem wyniosła w tym okresie 121,77 mln zł wobec 166,09 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniosła 209,66 mln zł wobec 74,1 mln zł straty rok wcześniej.

"W trzech kwartałach 2015 roku na wyniki finansowe w dalszym ciągu istotny wpływ miały negatywne zdarzenia jednorazowe, w tym związane z prowadzonym postępowaniem restrukturyzacyjnym PBG. Najistotniejszym zdarzeniem mającym negatywny wpływ na zanotowany wynik było dokonanie odpisu wartości inwestycji w akcje spółki Rafako SA (na poziomie sprawozdania jednostkowego kwota odpisu wyniosła 137 mln zł)" - czytamy w komunikacie.

Postanowieniem z dnia 8 października br. sąd zatwierdził układ zawarty przez PBG z wierzycielami. Uprawomocnienie się tego postanowienia to ostatni krok formalny na drodze postępowania układowego PBG prowadzonego przed sądem upadłościowym, przypomniano.

PBG S.A. w upadłości układowej świadczy specjalistyczne usługi w zakresie kompleksowego wykonawstwa instalacji dla gazu ziemnego, ropy naftowej oraz paliw. Prowadzoną działalność wykonuje jako generalny realizator, uczestnik konsorcjum lub podwykonawca w zakresie: projektowania, wykonawstwa, remontów, eksploatacji i serwisu w obszarach: wydobycia i przesyłu gazu ziemnego i ropy naftowej oraz magazynowania gazu ziemnego i paliw (LNG, LPG, C5+ oraz CNG).