Wskaźnik rotacji należności w dniach obliczany jest jako iloraz średniego stanu należności i sprzedaży netto pomnożony przez 360.

gdzie:

Czym wyższy poziom wskaźnika tym firma ma większe problemy ze ściągalnością swoich zobowiązań, co może obniżyć jej płynność. W przypadku gdy przedsiębiorstwo oczekuje na swoje należności zbyt długo powstaje zagrożenie zatorów płatniczych. Optymalna wartość tego wskaźnika zależy jednak od rodzaju działalności przedsiębiorstwa.

Zobacz też: