Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, IAR oraz Emitent.

Dom Development

Dom Development odnotował 5,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 5,4 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Dom Development szacuje tegoroczny poziom przekazań mieszkań na ok. 2 500 wobec 2 062 w ub.r., a liczbę mieszkań wprowadzanych do oferty na ok. 2 700 wobec 2 403 w 2015 r., co - według spółki - dobrze rokuje na wyniki 2017 roku, poinformował dyrektor finansowy Janusz Zalewski.>>>>

GetBack

GetBack wyemitował i przydzielił obligacje na okaziciela serii AG o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł, podała spółka.>>>>

Best

Zarząd GPW postanowił określić wtorek, 26 kwietnia, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 67,7 tys. obligacji serii O i 46,55 tys. obligacji serii P spółki Best, podała giełda.>>>>

PMPG Polskie Media

Grupa PMPG Polskie Media celuje w powrót do "stabilnych i zdrowych" wzrostów wskaźników finansowych, poinformował ISBnews prezes Michał Lisiecki. Na lipiec planuje przeprowadzenie pilotażowego roadshow wśród amerykańskich inwestorów z machina.com.>>>>

WSiP

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (WSiP) nabyły 100% udziałów w spółce pod firmą Szkoła Języków Obcych "Profi-Lingua" na podstawie umowy zawartej ze spółką pod firmą Alcora, podał WSiP.>>>>

Monnari Trade

Rada nadzorcza Monnari Trade ponownie wybrała na prezesa Mirosława Misztala, podała spółka.>>>>

Apator

Apator odnotował 60,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 83,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Zobacz też rekomendacje

PZ Cormay

Projekt PZ Cormay znajduje się wśród projektów wybranych do dofinansowanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na kwotę niemal 20 mln zł w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, podała spółka.>>>>

Lokum Deweloper

Lokum Deweloper wprowadził do sprzedaży 100 lokali w VI etapie osiedla Lokum di Trevi we Wrocławiu, podała spółka. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na IV kw. 2017 r.>>>>

Airway Medix

Airway Medix zakłada, że przeniesienie notowań na rynek główny GPW z NewConnect nastąpi w maju br., poinformowała członek zarządu Anna Aranowska. Na 19 maja spółka zaplanowała walne zgromadzenie w celu zatwierdzenia emisji akcji, która ma pomóc przyspieszyć pełną komercjalizację jej produktów.>>>>

New World Resources

New World Resources (NWR) nie osiągnął niewiążącego porozumienia z rządem Czech w wymaganym terminie, w związku z czym jego spółka zależna OKD może być zmuszona do rozpoczęcia procedury niewypłacalności, podał NWR.>>>>

Comarch

Comarch dołączył do największej organizacji zrzeszającej przedsiębiorstwa ICT w Malezji - PIKOM, poinformowała spółka. Przynależność do tego stowarzyszenia może pozwolić Comarchowi zyskać większy udział w rynku oraz poszerzyć horyzonty na pozostałe państwa Azji Południowo-Wschodniej, poinformował country manager w Malezji Jarosław Włudyka.>>>>

Asseco Poland

Asseco Software Nigeria (ASN) - spółka należąca do Grupy Asseco - podpisała dwa nowe kontrakty w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym w Nigerii, poinformowali przedstawiciele grupy.>>>>

Asseco SEE

Tegoroczny portfel zamówień Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) na przychodach jest wyższy o 17% r/r i wynosi 92,9 mln euro, a na marży1 jest wyższy r/r o 8% i wynosi 65,4 mln euro, poinformował prezes Asseco SEE Piotr Jeleński. Grupa rozważa koncepcję wydzielenia segmentów działalności do oddzielnych struktur.>>>>

ZUE

Oferta ZUE, warta 21,58 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych na odcinku Skarżysko Kamienna - Suchedniów linii kolejowej nr 8 w ramach zadania pn. Modernizacja linii kolejowej nr 8 Radom - Kielce, podały PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK).>>>>

Bank Zachodni WBK

Bank Zachodni WBK chce zwiększyć swój udział rynkowy w segmencie małych i średnich firm do 20% na koniec 2018 roku wobec ok. 15% obecnie. Celem jest pozyskanie 100 tys. nowych klientów. W ramach nowej strategii dla MSP bank zaoferuje nie tylko finansowanie, ale również narzędzia i szkolenia służące rozwojowi firm, także za granicą, poinformowali przedstawiciele banku.>>>>

Herkules

Herkules przyjął politykę dywidendową, która zakłada rekomendowanie wypłaty dywidendy w wysokości co najmniej 40% jednostkowego zysku netto uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, podała spółka.>>>>

Gekoplast

Gekoplast złożył do zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wnioski o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu wszystkich akcji i zaproponował 11 maja jako datę debiutu, podała spółka.>>>>

Kruk

Kruk podjął uchwałę w sprawie emisji do 100 tys. niezabezpieczonych obligacji serii AC1 o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł na cele związane z finansowaniem nabycia pakietów wierzytelności przez podmioty należące do grupy kapitałowej lub na refinansowanie zadłużenia grupy lub na finansowanie rozwoju grupy przez akwizycje.>>>>

Elektrotim

Akcjonariusze Elektrotimu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 7 czerwca o przeznaczeniu 12,38 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1,24 zł na akcję, wynika z projektów uchwał.>>>>

Agroton

Agroton odnotował 9,64 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 80,53 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>