Z danych Eurostatu wynika, że siedmiu na dziesięciu mieszkańców miast w Unii Europejskiej w wieku od 20 do 64 ma zatrudnienie, a prawie jedna czwarta wszystkich mieszkańców miast jest zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W przypadku obszarów wiejskich odsetek osób zagrożonych biedą jest wyższy.

Wskaźnik zatrudnienia jest wyższy w miastach niż na wsi. Średnio w Unii Europejskiej w 2015 r., 70,0 proc. mieszkańców miast w wieku od 20 do 64 miało pracę. Najwyższy wskaźniki zatrudnienia odnotowano w Szwecji, gdzie 79,8 proc. populacji pracowało, natomiast najmniejszy odsetek zatrudnionych - 53,0 proc. - był w Grecji.

W większości państw członkowskich stopa zatrudnienia w miastach była wyższa niż na obszarach wiejskich. Największą różnicę widać było w Bułgarii, gdzie wskaźnik zatrudnienia w dużych ośrodkach miejskich był wyższy o 16,7 punktów proc. od stopy zatrudnienia na wsi. Kolejna była Litwa z różnicą na poziomie 10,5 pp. W Polsce dysproporcja pomiędzy zatrudnieniem w miastach i na wsiach wynosiła 3,9 pp na korzyść dużych aglomeracji.

Reklama

Jednak nie we wszystkich państwach UE w miastach było łatwiej o pracę niż na wsi. W jedenastu krajach członkowskich, głownie starej Unii, wskaźnik zatrudnienia w dużych aglomeracjach był niższy niż na wsi. Najbardziej znaczącą różnicę na korzyść małych ośrodków wiejskich odnotowano w Belgii (9,1 pp), Austrii (8,7 pp), Niemczech (6,0 pp), Grecji i Francji (oba po 5,6 pp), Holandii (5,5 pp) i Wielkiej Brytanii (4,2 pp).

W roku 2014 r. (ostatnie dostępne dane), około 50 milionów mieszkańców miasta w UE (lub 24,4 proc. ludności mieszkającej w miastach) było zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Na poziomie państw członkowskich największy odsetek mieszkańców miast zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym był w Grecji (34,1 proc.), w Bułgarii (30,0 proc.), Belgii (28,6 proc.), Austrii (28,3 proc.), Rumunii (28,3 proc.) i we Włoszech (27, proc.). Najmniej zagrożeni biedą byli mieszkańcy miast w Czechach (13, proc.), na Słowacji (15, proc.), w Luksemburgu (16, proc.) i Finlandii (16,6 proc.). W Polsce w 2014 r. ubóstwo lub wykluczenie społeczne zagrażało 17,8 proc. obywateli dużych miast.

To, że w większości państwa wskaźnik zatrudnienia w miastach jest wyższy niż na wsi ma swoje odbicie na poziomie życia i dostatku materialnym mieszkańców. W większości państw członkowskich Wspólnoty miasta są mniej zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Największe różnice w zagrożeniu ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pomiędzy miastem w wsią zanotowano w Rumunii, gdzie odsetek zagrożonych biedą w społeczności wiejskiej był o 22,4 punkty procentowe większy niż w mieście. Kolejne były Bułgaria (21,4 pp), Węgry (13,8 pp) i na czwartym miejscu Polska (13,4 pp).

W siedmiu państwach członkowskich zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym było wyższe w miastach niż na wsi: w Austrii (różnica wynosiła 14,2 pp), Danii (9,4 pp), Belgii (7,5 pp), Wielkiej Brytanii (6,6 pp ), Niemczech (5,3 pp), Francji (3,3 pp) i Holandii (3,1 pp).