"Emitent jest istotnym wierzycielem Famago. Na dzień złożenia wniosku emitent posiadał wobec Famago wierzytelności na łączną kwotę 91,5 mln zł. Wszystkie spółki z grupy kapitałowej Kopex, w tym emitent na dzień złożenia wniosku posiadały wobec Famago wierzytelności na łączną kwotę 120,5 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Spółki z Grupy Kapitałowej Kopex dokonały w przeszłości odpisów aktualizujących wartość należności wobec Famago w łącznej wysokości ok. 66,4 mln zł, co zostało uwzględnione w treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego emitenta sporządzonego za 2015 rok, podano również.

Ponadto, Kopex przewiduje również dokonanie dalszych odpisów aktualizujących wartość należności wobec Famago uwzględnionych w ramach zapowiadanych wcześniej łącznych odpisów na kwotę 535 mln zł.

"Emitent ani jego spółki zależne nie posiadają udziałów w Famago. Wierzytelności Grupy Kopex wobec Famago powstały w wyniku udzielonych pożyczek, świadczenia usług oraz innej współpracy handlowej pomiędzy spółkami Grupy Kopex, a Famago. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Famago nie wpływa na prowadzoną przez grupę kapitałową Kopex działalność operacyjną" - podsumowano w informacji.

Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie. W 2015 r. spółka miała 1 093,68 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)