Bank poinformował, że 10 grudnia 2020 r. upłynął wynikający z przepisów prawa 14-dniowy termin na wniesienie przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, działający jako kurator banku, sprzeciwu do uchwał wyrażających zgodę na zamianę akcji zgodnie z umową zamiany akcji.

"Emitent informuje, że powziął informację o niewniesieniu przez BFG sprzeciwu do uchwał do właściwego sądu, w związku z czym termin upłynął bezskutecznie, a tym samym spełnił się jeden z warunków zawieszających umowy zamiany akcji" - czytamy w komunikacie.

Drugim warunkiem zawieszającym umowy zamiany akcji, zastrzeżonym na korzyść RB Investcom, jest brak sprzeciwu BFG do uchwał organów banku wyrażających zgodę na dokonanie restrukturyzacji należących do IM obligacji wyemitowanych przez spółkę Idea 247 Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, przypomniano.

Pod koniec listopada Idea Bank zawarł z RB Investcom umowę zamiany posiadanych przez bank 7 009 055 akcji Idea Money (IM) reprezentujących 65% kapitału zakładowego IM i dających prawo do 65% głosów na walnym zgromadzeniu IM na 6 547 akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, stanowiących 3,4% kapitału zakładowego Noble TFI i dających prawo do 3,4% głosów na walnym zgromadzeniu Noble TFI, posiadanych przez RB Investcom. Wartość akcji IM podlegających zamianie wskazana w umowie zamiany akcji wynosi 1 zł, a wartość akcji NF TFI podlegających zamianie wskazana w umowie zamiany akcji wynosi 4 675 000 zł. Umowa zamiany akcji nie przewiduje żadnych świadczeń pieniężnych stron.

Bank podał wówczas, że w efekcie przeprowadzenia transakcji w krótkim terminie oczekuje znaczącej poprawy pozycji kapitałowej poprzez utratę kontroli nad IM, a tym samym eliminację ujemnych kapitałów IM ze skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej. Według szacunków banku, transakcja powinna przynieść wymierną korzyść na poziomie ok. 131 mln zł oraz ma "krytycznie ważny wpływ na odbudowę wskaźników kapitałowych".

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)