Reklama

"Przedmiotem niniejszego wezwania są wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę Sygnity [...] tj. 22 759 947 akcji zwykłych na okaziciela [...] reprezentujących 100% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do wykonywania 22 759 947 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, reprezentujących 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu" - czytamy w komunikacie.

Jedynym podmiotem nabywającym akcje w ramach wezwania jest wzywający.

"Wezwanie stanowi element planowanej długoterminowej inwestycji wzywającego w spółkę. Celem wzywającego jest realizacja długoterminowego planu połączenia działalności oraz współpracy grupy kapitałowej wzywającego oraz spółki w ramach jednej grupy kapitałowej. Bliższa współpraca obu podmiotów przyniesie korzyści poprzez wymianę praktyk rynkowych, dzielenie się wiedzą, a także przez nadzór i wsparcie w podejmowaniu strategicznych decyzji. Zamiarem wzywającego jest przejęcie kontroli nad spółką i pozostanie akcjonariuszem większościowym spółki. [...] W najbliższej przyszłości, o ile wynik wezwania nie zmusi do tego wzywającego, wzywający nie zamierza wycofać akcji spółki z obrotu na GPW, natomiast zastrzega sobie prawo do podjęcia takich działań w przyszłości, jeśli nadarzy się sposobność" - czytamy także.

Harmonogram wezwania jest następujący:

- data ogłoszenia wezwania: 22 marca 2022 r.

- data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 11 kwietnia 2022 r.

- data zakończenia przyjmowania zapisów: 10 maja 2022 r.

- przewidywany dzień zawarcia transakcji nabycia akcji na GPW: 13 maja 2022 r.

- przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji: 16 maja 2022 r.

Podmiotem pośredniczącym jest Biuro Maklerskie mBanku.

Dziś wcześniej podano, że Sygnity i jej akcjonariusze - Cron oraz Value FIZ, zawarli z TSS Europe B.V. umowę inwestycyjną, dotyczącą ogłoszenia przez TSS wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji spółki i zobowiązania się akcjonariuszy do zbycia wszystkich posiadanych akcji w odpowiedzi na wezwanie. Zawarcie umowy zamyka przegląd opcji strategicznych.

Akcjonariusze zobowiązali się do złożenia w odpowiedzi na wezwanie zapisów na sprzedaż wszystkich posiadanych akcji spółki, tj. łącznie 11 817 149 akcji, reprezentujących 51,92% kapitału zakładowego i tyle samo głosów.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 204 mln zł w 2020/2021 r. (październik 2020 - wrzesień 2021).

(ISBnews)