"Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania portfel zamówień Grupy ZUE wynosi 1 498 mln zł, w tym zakontraktowane roboty budowlano-montażowe to wartość 1 479 mln zł zapewniające realizację prac w latach 2022-2024. W zakresie działalności projektowej wartość podpisanych umów do realizacji wynosi 4,6 mln zł, natomiast portfel przyjętych zamówień na dostawy materiałów i urządzeń wynosi 14 mln zł. W celu zabezpieczenia realizacji kontraktów ZUE podpisała szereg umów ramowych na dostawy kluczowych materiałów" - czytamy w raporcie za I kw. 2022 r.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 851,45 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)