Tym samym kapitał zakładowy spółki zostanie podwyższony do kwoty nie większej niż 26 444 859 zł z kwoty 23 444 859 zł. Wartość nominalna jednej akcji to 10 groszy.

"Objęcie wszystkich akcji serii H nastąpi w drodze złożenia oferty przez spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii H zostanie złożona tylko poszczególnym osobom i nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom łącznie" - czytamy w projekcie uchwały.

Reklama

Walne zgromadzenie ma upoważnić zarząd m.in. do określenia ceny emisyjnej akcji serii H oraz do określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty akcji serii H, podano także.

"Wobec zamiaru odbycia walnego zgromadzenia spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu spółki, zarząd spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii H i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji serii H w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie spółki ze względu na konieczność pozyskania środków niezbędnych do sfinansowania kontynuacji dotychczasowych projektów, jak również rozpoczęcia nowych inwestycji przez spółkę" - czytamy w opinii zarządu do projektu.

W przypadku konieczności zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenie skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru, czas pozyskania środków na pokrycie tych akcji wydłuża się, podczas gdy cele inwestycyjne spółki powinny zostać zrealizowane w okresie krótszym niż wymagany przez przepisy kodeksu spółek handlowych dla realizacji prawa poboru, wyjaśnił zarząd.

"Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym spółki. Z powyższych przyczyn wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest w pełni uzasadnione interesem spółki i nie powoduje w ocenie zarządu ryzyka pokrzywdzenia praw akcjonariuszy spółki. Ustalenie ceny emisyjnej nowo wyemitowanych akcji serii H nastąpi w oparciu o warunki mikro i makroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej i wyceny majątku spółki. Mając powyższe na uwadze zarząd spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii H" - podsumowano.

W połowie kwietnia br. Gamedust informował, że podjął decyzję o przystąpieniu do prac nad wydaniem gry "Yupitergrad 2: The Lost Station", który ma być "najbardziej ambitnym" tytułem w historii spółki. Jak wówczas informowano, planowany termin wydania gry to przełom 2022 i 2023 roku.

Spółka podkreślała też, że z uwagi na fakt, że gra będzie kontynuacją gry "Yupitergrad", która stanowi obecnie główne źródło przychodów Gamedust, wyniki sprzedaży gry mogą mieć istotne znaczenie dla przyszłych przychodów spółki.

Wcześniej w czerwcu Gamedust informował, że zakłada, iż jego spółka zależna Bluekey będzie rozwijać aplikację Rooms of Realities jako "killer application", co może doprowadzić do wprowadzenia tej firmy na giełdę lub sprzedaży dla jednego z dużych operatorów escape roomów. CEO Gamedust Paweł Flieger deklarował też, że Gamedust liczy na to, iż w 2023 roku osiągnie próg rentowności.

Oprócz aktywnej pracy nad Rooms of Realities w 2022 roku Gamedust chce wydać także dwie inne gry: "Best Forklift Operator", czyli symulator wózka widłowego w VR oraz "Sunrise GP", będąca wyścigową grą arcade o specyficznej oprawie wizualnej. W produkcji jest także autorska gra Gamedust o tytule "Yupitergrad 2: The Lost Station".

Gamedust to producent gier w segmencie VR, który zadebiutował na NewConnect poprzez odwrotne przejęcie notowanego Inwestycje.pl.

(ISBnews)