W komunikacie wyjaśniono, że jednym z owych jednorazowych zdarzeń jest odwrócenie netto odpisów aktualizujących wartość zapasów do poziomu wartości netto możliwej do uzyskania w kwocie około 2 mld 103 mln zł (około 1 mld 207 mln zł wg LIFO).

“Powodem odwrócenia odpisów jest wzrost cen ropy w drugim kwartale 2020 roku oraz wzrost cen sprzedaży produktów wynikający ze stopniowej poprawy sytuacji popytowej w związku z odmrażaniem gospodarek światowych. Oszacowana wartość odwrócenia odpisów aktualizujących zapasy zwiększy skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) grupy kapitałowej Orlen za pierwsze półrocze i drugi kwartał 2020 roku” - napisano.

Kolejnym zdarzeniem jest ujęcie zysku z tytułu okazyjnego nabycia w wysokości około 3 mld 690 mln zł, w związku z nabyciem w dniu 30 kwietnia 2020 roku akcji Energa SA, które stanowią około 80 proc. kapitału zakładowego Energa SA oraz około 85 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.

“Zysk z tytułu okazyjnego nabycia zostanie rozpoznany w ramach tymczasowego rozliczenia transakcji nabycia akcji Energa SA i stanowi nadwyżkę udziału PKN Orlen w wartości godziwej netto możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych Grupy Energa nad ceną nabycia akcji. Wartość ta zwiększy skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) grupy kapitałowej Orlen za pierwsze półrocze i drugi kwartał 2020 roku” - dodano.

PKN Orlen przewiduje ponadto, że utworzy w wynikach odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w Orlen Upstream o łącznej wartości około 133 mln zł.

Reklama

“Oszacowana kwota odpisów wynika z decyzji o zrzeczeniu się koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze Bieszczady i pomniejszy wysokość skonsolidowanego wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA) grupy kapitałowej Orlen za pierwsze półrocze i drugi kwartał 2020 roku” - informuje Orlen.

Ponadto w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2020 roku spółka przewiduje także odwrócenie netto odpisów aktualizujących wartość zapasów do poziomu wartości netto możliwej do uzyskania w kwocie około 989 mln zł (brak odpisu w wynikach wg metodologii LIFO), wynikającego ze wzrostu cen ropy oraz cen sprzedaży produktów w drugim

kwartale 2020 roku. Oszacowana wartość odwrócenia odpisów aktualizujących zapasy zwiększy jednostkowy wynik operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) PKN Orlen za pierwsze półrocze i drugi kwartał 2020 roku.

PKN Orlen opublikuje skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2020 roku 30 lipca 2020 roku.