Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 351,22 mln zł wobec 105,54 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 729,63 mln zł wobec 806,12 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4775,2 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 4354,82 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2021 r. spółka miała 699,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 99,22 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 9816,47 mln zł w porównaniu z 8941,86 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2021 r. grupa kapitałowa Enea wypracowała wynik EBITDA na poziomie 1 652 mln zł (spadek r/r o 170 mln zł). Obszar Wytwarzania odnotował wynik EBITDA na poziomie 655 mln zł (spadek r/r o 217 mln zł). Znaczący spadek EBITDA odnotowano w Segmencie Elektrowni Systemowych, spadek r/r o 271 mln zł, na co wpływ miał spadek marży na wytwarzaniu (niższy jednostkowy CDS głównie z uwagi na wzrost kosztów CO2 oraz niższą cenę energii) oraz marży na obrocie i Rynku Bilansującym (niższe marże jednostkowe, spadek wolumenu), co zostało częściowo zrekompensowane przychodami z rynku mocy. W Segmencie Ciepło odnotowano wzrost wyniku EBITDA r/r o 20 mln zł, natomiast w Segmencie OZE wzrost r/r o 35 mln zł" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W Obszarze Wydobycia osiągnięta została EBITDA na poziomie 318 mln zł (wzrost r/r o 104 mln zł). Wyższy wynik EBITDA wynika głównie ze zwiększonej sprzedaży węgla, częściowo skompensowanej niższą ceną sprzedaży.

Obszar Dystrybucji odnotował wynik EBITDA na poziomie 687 mln zł (wzrost r/r o 9 mln zł). Wzrost wyniku jest efektem wyższej marży z działalności koncesjonowanej, na którą wpływ miały m.in. wyższe przychody ze sprzedaży usług dystrybucyjnych, niższe koszty zakupu usług przesyłowych i dystrybucyjnych oraz niższe koszty zakupu energii elektrycznej na potrzeby różnicy bilansowej. Negatywnie na wynik segmentu wpłynął wzrost kosztów operacyjnych oraz spadek wyniku na pozostałej działalności operacyjnej, podkreślono.

Obszar Obrotu odnotował wynik EBITDA na poziomie 9 mln zł (spadek r/r o 31 mln zł). Niższy wynik EBITDA głównie w wyniku: aktualizacji wyceny kontraktów CO2, zmiany rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia, wzrostu kosztów obowiązków ekologicznych, przy jednoczesnym większym spadku cen zakupu energii elektrycznej na rynku hurtowym niż spadek cen sprzedaży energii elektrycznej na rynku detalicznym oraz wzroście wolumenu sprzedaży energii, wynika także z raportu.

Produkcja węgla handlowego wyniosła 4,9 mln ton, a sprzedaż węgla handlowego wyniosła 4,6 mln ton.

Grupa wytworzyła prawie 12,1 TWh energii elektrycznej. Sprzedaż ciepła w Segmencie Wytwarzania wyniosła 3,9 PJ. Sprzedaż usług dystrybucyjnych odbiorcom końcowym wyniosła prawie 10,2 TWh. Wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym wyniósł prawie 12,2 TWh.

Grupa Enea wydała na inwestycje 728 mln zł w I półroczu 2021 r., w tym 411,7 mln zł w II kwartale 2021 r., podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2021 r. wyniósł 506,68 mln zł wobec 373,66 mln zł straty rok wcześniej.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)