Cele emisji to współfinansowanie projektów inwestycyjnych w Obszarze Dystrybucji. Nie przewidziano finansowania aktywów węglowych, podano w prezentacji.

Spółka zamierza zrealizować następujące inicjatywy ukierunkowane na realizację głównych celów strategicznych:

Reklama

- Rozwój sieci dystrybucyjnej dla zaspokojenia zapotrzebowania odbiorców na moc i energię elektryczną oraz przyłączania do sieci nowych podmiotów;

- Poprawa wskaźników SAIDI i SAIFI oraz ograniczenie strat sieciowych;

- Zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego regionu;

- Przygotowanie struktury sieci do dwukierunkowego przepływu energii w związku z dynamicznym rozwojem generacji rozproszonej i prosumentów.

Enea planuje następujące projekty inwestycyjne w latach 2022-2023:

- Stacje WN/SN - całkowity koszt 394 mln zł, w tym 164 mln zł z dotacji i 229 mln zł wkładu własnego;

- Linie wysokiego napięcia (WN) - 67 mln zł, w tym 14 mln zł z dotacji i 53 mln zł wkładu własnego;

- Sieć średniego napięcia (SN) - 201 mln zł, w tym 74 mln zł z dotacji i 127 mln zł wkładu własnego;

- Liczniki zdalnego odczytu - 286 mln zł, w tym 59 mln zł z dotacji i 227 mln zł wkładu własnego;

- Przyłączanie do sieci - 283 mln zł, w tym 20 mln zł z dotacji i 263 mln zł wkładu własnego.

Łączny koszt tych projektów to 1 231 mln zł, w tym wkład własny wyniesie 900 mln zł, podsumowano.

Wcześniej w tym tygodniu zarząd Enei podjął uchwałę w sprawie zainicjowania procesu podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty nie wyższej niż 529 731 093 zł, poprzez emisję nie więcej niż 88 288 515 akcji serii D o wartości nominalnej 1 zł każda, z wyłączeniem w całości prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Emisja będzie miała charakter subskrypcji prywatnej, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)