Reklama

"Istotne postanowienia umowy obejmują:

1. Zlecenie spółce zależnej świadczenia na rzecz NJGT, w okresie od 1 lipca 2022 roku do dnia 30 września 2022 roku, mających na celu zagwarantowanie bezpiecznej i prawidłowej pracy bloku, następujących prac:

i. prac eksploatacyjnych rozumianych jako czynności potrzebne do eksploatacji urządzeń, instalacji i innych systemów technologicznych bloku [...];

ii. prac koordynacyjnych rozumianych jako prace mające na celu koordynację działań pomiędzy podmiotami realizującymi działania na bloku mające na celu prawidłową eksploatację bloku [...];

2. Uzgodnienie, iż prace eksploatacyjne i koordynacyjne dotyczą następujących układów/elementów bloku: (i) kotłownia; (ii) maszynownia; (iii) elektrofiltr, z wyłączeniem instalacji odpopielania; (iv) instalacja odsiarczania spalin (IOS); (v) chłodnia kominowa; (vi) pompownia wody chłodzącej oraz (vii) branża elektryczna i AKPiA, z wyłączeniem obowiązków NJGT określonych w umowie;

3. Potwierdzenie, iż umowa nie zmienia statusu NJGT jako wytwórcy energii elektrycznej w bloku, a także jako podmiotu uprawnionego do czerpania przychodów z pracy bloku;

4. Uzgodnienie łącznego wynagrodzenia spółki zależnej z tytułu wykonania prac eksploatacyjnych i koordynacyjnych w okresie od 1 lipca 2022 roku do dnia 30 września 2022 roku w łącznej wysokości 7 499 000 zł netto" - czytamy w komunikacie.

Umowa, zgodnie z jej treścią, weszła w życie z chwilą jej podpisania, jednak z mocą obowiązywania od 1 lipca 2022 roku, zaznaczono także.

"Strony wyraziły intencję, aby docelowo umowa obowiązywała na czas nieokreślony" - czytamy dalej.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

Rafako jest producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 537 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)