We wrześniu 2022 r. PEJ wystąpiła do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki o wydanie ogólnej opinii dotyczącej projektu dokumentu, który należy złożyć wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowę, czyli opisu zakresu i szczegółowości niezależnej weryfikacji analiz bezpieczeństwa.

Wniosek o wydanie ogólnej opinii dotyczył zakresu i szczegółowości weryfikacji analiz bezpieczeństwa.

Opinia PAA

Reklama

W wydanej opinii Prezes PAA stwierdził, że w opisie niezależnej weryfikacji analiz bezpieczeństwa właściwie zidentyfikowano główne elementy składowe obu rodzajów analiz, a przedstawiony zakres planowanej weryfikacji analiz bezpieczeństwa jest poprawny. Prezes PAA uznał w opinii za akceptowalne zastosowanie podejścia opartego o analizę jakościową, które jest zgodne z metodologią MAEA.

Ogólna opinia Prezesa PAA stanowi narzędzie dialogu pomiędzy dozorem jądrowym, a wnioskodawcą - inwestorem. W procesie licencjonowania uzyskanie opinii ogólnej Prezesa PAA nie jest konieczne, a fakultatywne, z kolei zakres tej opinii jest uzależniony od wnioskodawcy.

Najważniejsze jest bezpieczeństwo

"Uzyskanie przez Polskie Elektrownie Jądrowe opinii Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki pokazuje, że w realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej idziemy konsekwentnie do przodu. Budowa elektrowni jądrowej to jedna z najbardziej skomplikowanych, złożonych inwestycji infrastrukturalnych na świecie. To proces rozłożony na lata, wymagający wielu kroków – milowych i mniejszych, które wspólnie złożą się na sukces. Pierwszy pozytywnie rozpatrzony tego typu wniosek potwierdza zarazem, że w tych najważniejszych kwestiach, w tym przede wszystkim bezpieczeństwa, będziemy przestrzegać najbardziej wymagających standardów" - powiedziała Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, cytowana w komunikacie PEJ.

"W branży jądrowej bezpieczeństwo ma najwyższy priorytet i nie inaczej jest w przypadku inwestycji, którą realizujemy. Od samego początku do kwestii związanych z bezpieczeństwem podchodzimy bardzo sumiennie. Ustalenie przez Państwową Agencję Atomistyki, że zakres i szczegółowość planowanej, niezależnej weryfikacji analiz bezpieczeństwa są poprawne potwierdza wysoką jakość wykonanej przez nas pracy i pozwala nam przejść do kolejnych zadań, tak by elektrownia jądrowa na Pomorzu była obiektem w pełni bezpiecznym" – ocenił z kolei p.o. prezesa PEJ Łukasz Młynarkiewicz.

Elektrownia przygotowana na wszelkie zagrożenia

PEJ wyjaśniło, że celem weryfikacji analiz systemów bezpieczeństwa jest zapewnienie jak najwyższych standardów bezpiecznej eksploatacji elektrowni jądrowej. Przedstawione we wniosku PEJ analizy obejmowały zarówno analizy deterministyczne, czyli dotyczące tego, jak zachowa się reaktor jądrowy w różnych, nawet w najbardziej nieprawdopodobnych sytuacjach, jak i tzw. analizy probabilistyczne, które umożliwiają określenie mocnych i słabych stron danej instalacji wraz z oceną prawdopodobieństwa wystąpienia różnych zdarzeń oraz ich konsekwencji.

Należąca w całości do Skarbu Państwa spółka Polskie Elektrownie Jądrowe ma przygotować proces inwestycyjny i pełnić rolę inwestora w projekcie budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. PEJ będzie także odpowiadać za budowę kolejnych reaktorów o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe na podstawie wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III+ oraz ich eksploatację. Decyzją rządu, pierwsza elektrownia ma powstać na Pomorzu w technologii AP1000 firmy Westinghouse.

wkr/ drag/