"Wynik netto: wzrost o 3,2 mld zł (r/r), w tym: wyższy wynik EBITDA LIFO o 1,5 mld zł, niższy odpis na aktywach o 0,9 mld zł, wyższy efekt LIFO o 1,4 mld zł, wyższa amortyzacja o (-) 0,2 mld zł, wyższy wynik na działalności finansowej o 0,4 mld zł oraz wyższy podatek dochodowy o (-) 0,8 mld zł" - czytamy w prezentacji wynikowej.

Zysk operacyjny wyniósł 3 973 mln zł wobec 420 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 5 560 mln zł wobec 2 675 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Wyniki finansowe i operacyjne [w 2021 r.]:

* EBITDA LIFO: 14,2 mld zł; wzrost o 5,8 mld zł (r/r)

* Marża downstream: 8,6 USD/bbl; wzrost o 18% (r/r)

* Marża rafineryjna z dyferencjałem B/U: 4,3 USD/bbl; wzrost o 54% (r/r)

* Marża petrochemiczna: 1 273 euro/t, wzrost o 52% (r/r)

* Przerób ropy: 29,9 mt; wzrost o 1% (r/r) / 85% wykorzystania mocy

* Sprzedaż: 38,9 mt; wzrost o 2% (r/r)" - czytamy dalej w prezentacji.

Wynik EBITDA LIFO odnotował wzrost o 1,5 mld zł (r/r) w efekcie dodatniego wpływu makro, wyższych wolumenów sprzedaży, wyższych marż handlowych w hurcie i marż pozapaliwowych w detalu oraz wykorzystania historycznych warstw zapasów. Powyższe dodatnie efekty zostały częściowo ograniczone ujemnym wpływem niższych marż paliwowych w detalu, wyższych kosztów ogólnych i kosztów pracy, wyższych kosztów rezerw na emisje CO2 oraz przeszacowania wartości zapasów do cen możliwych do uzyskania (NRV), wymieniono.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 41 165 mln zł w IV kw. 2021 r. wobec 23 175 mln zł rok wcześniej.

"Przychody: wzrost o 78% (r/r) w efekcie wyższych notowań produktów rafineryjnych i petrochemicznych na skutek wzrostu cen ropy o 36 USD/bbl (r/r) oraz wyższych wolumenów sprzedaży o 7% (r/r)" - napisano dalej w prezentacji.

"Skutecznie realizujemy założenia strategii, rozwijając i jednocześnie wykorzystując potencjał całej Grupy Orlen. W połączeniu z efektywnym zarządzaniem przynosi to oczekiwane rezultaty. Rekordowe wyniki, które osiągnęliśmy w 2021 roku, to efekt naszej właściwej decyzji o dywersyfikacji działalności. Konsekwentnie inwestujemy w nasz podstawowy biznes, jednocześnie mocno angażując się w rozwój nowych obszarów, a to przekłada się na konkretne korzyści. Mamy silne fundamenty finansowe i jesteśmy dobrze przygotowani na strategiczne wyzwania. To przede wszystkim budowa zintegrowanego koncernu multienergetycznego, który będzie liderem transformacji energetycznej w Europie Środkowej. Wypracowany w minionym roku zysk przyczyni się do realizacji naszych kolejnych inwestycji, w tym w nisko- i zeroemisyjną energetykę. Będą one wzmacniać pozycję koncernu na międzynarodowym rynku, budując jego trwałą wartość dla akcjonariuszy i siłę polskiej gospodarki" - skomentował prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Rekordowy wynik w czwartym kwartale 2021 roku odnotował segment rafineryjny, którego EBITDA LIFO wzrosła do 2,1 mld zł.

"Tak wysoki wynik jest efektem: dodatniego wpływu makro (r/r) spowodowanego wyższym dyferencjałem Brent/Ural, wzrostu marż na lekkich i średnich destylatach, osłabienia złotówki względem dolara oraz wyceny i rozliczenia kontraktów terminowych CO2. W tym czasie koncern odnotował także wzrost wolumenów sprzedaży o 10% (r/r), w tym: wyższą sprzedaż benzyny o 21%, oleju napędowego o 8%, JET o 110% i ciężkiego oleju opałowego o 26%, przy niższej sprzedaży LPG o (-) 8%. Przerób ropy w Grupie Orlen wyniósł 8,6 mt, co oznacza wzrost o 1,2 mt (r/r). PKN Orlen osiągnął wyższy przerób ropy o 0,4 mt (r/r) i uzysk paliw o 5 pp (r/r). Z kolei Orlen Unipetrol zanotował wzrost przerobu ropy o 0,2 mt (r/r) i uzysku paliw o 3 pp (r/r). Natomiast w Orlen Lietuva przerób ropy wzrósł o 0,6 mt (r/r), a uzysk paliw poprawił się o 2 pp (r/r). Sprzedaż wyniosła 6,8 mt, czyli o 10% (r/r) więcej, w tym: w Polsce o 6%, na Litwie o 16%, a w Czechach o 12%, m.in. dzięki poprawie sytuacji rynkowej i makroekonomicznej" - zaznaczono.

Mocną pozycję ponownie potwierdził segment petrochemiczny. W ostatnim kwartale 2021 roku osiągnął 1,4 mld zł EBITDA LIFO, co oznacza wzrost o 76% (r/r), podała też spółka.

"Wynik ten to rezultat wyższych (r/r) marż petrochemicznych na olefinach, poliolefinach, PTA, PCW i nawozach oraz wyceny i rozliczenia kontraktów terminowych CO2. Sprzedaż wyniosła 1,3 mt i była niższa o (-) 7% (r/r), w tym w Polsce o (-) 13%, głównie nawozów i PTA, co było spowodowane postojami remontowymi instalacji PTA i Reformingu V. Natomiast na Litwie sprzedaż wzrosła o 47% (r/r), a w Czechach o 3% (r/r), w wyniku poprawy paramentów operacyjnych instalacji PE3" - czytamy w komunikacie.

Segment energetyki osiągnął EBITDA na poziomie 248 mln zł, w którym 554 mln zł to wynik Grupy Energa (wzrost o 40 mln zł (r/r).

"Na ten rezultat wpływ miał przede wszystkim wzrost cen gazu, a także węgla brunatnego w czeskim Unipetrolu oraz relacje cenowe pomiędzy zakupem a odsprzedażą energii w Grupie Energa, które częściowo skompensowały rozliczenia i wyceny kontraktów terminowych CO2. W tym czasie Koncern dysponował 3,3 GWe zainstalowanej mocy elektrycznej i 6,1 GWt mocy cieplnej. Produkcja energii elektrycznej, która w ok. 60% pochodziła ze źródeł zero- i niskoemisyjnych, wyniosła 3,2 TWh. Sprzedaż energii elektrycznej była na niewiele niższym poziomie w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wzrosła natomiast, w wyniku zwiększenia pracy zdalnej w Polsce, jej dystrybucja. W ramach budowy nowych obszarów biznesowych w segmencie energetyki, PKN Orlen w dalszym ciągu koncentrował się na rozwoju morskiej energetyki wiatrowej" - czytamy dalej.

W czwartym kwartale segment detaliczny wypracował 572 mln zł EBITDA, niższy o 25% (r/r).

"Na ten wynik wpływ miał spadek marż paliwowych na polskim rynku, przy wzroście na rynku czeskim i niemieckim oraz porównywalnym poziomie na rynku litewskim (r/r). Koncern w Polsce i na Litwie odnotował natomiast wzrost marż pozapaliwowych, przy spadku w Niemczech i Czechach. O 9% (r/r) wyższa była sprzedaż, w tym: o 14% benzyny, o 7% oleju napędowego i o 2% LPG. W Polsce wzrosła ona o 12%, w Czechach o 6%, a w Niemczech o 2%, przy niższej sprzedaży na Litwie o (-) 3%. Na koniec 2021 roku w sieci detalicznej Grupy Orlen funkcjonowało 2 881 stacji paliw, co oznacza wzrost o 26 (r/r), w tym: w Polsce o 8, w Niemczech o 4, w Czechach o 5 i na Słowacji o 9, przy porównywalnej liczbie stacji na Litwie. Tym samym koncern zwiększył swój udział w rynku czeskim i słowackim. Kontynuowano rozwój oferty pozapaliwowej. O 72 wzrosła liczba punktów sprzedaży pozapaliwowej Stop Cafe/star Connect/Orlen w ruchu w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, w tym: w Polsce o 25, w Niemczech o 29, w Czechach o 14, na Słowacji o 3 i na Litwie o 1. Na koniec grudnia 2021 roku było ich łącznie 2 290, w tym: 1 750 w Polsce, 327 w Czechach, 168 w Niemczech, 29 na Litwie i 16 na Słowacji. Koncern konsekwentnie przystosowywał także sieć stacji do sprzedaży paliw alternatywnych. W rezultacie liczba punktów alternatywnego tankowania wzrosła o 296 (r/r), do ponad 500. Do dyspozycji klientów są 462 punkty ładowania samochodów elektrycznych, zlokalizowane głównie w Polsce, 2 stacje wodorowe oraz 44 stacje CNG" - wyjaśniono.

Ponownie solidny wynik osiągnął segment wydobycia, który wypracował EBITDA na poziomie 185 mln zł, prawie 4-krotnie wyższy (r/r).

"Jest on odzwierciedleniem dodatniego wpływ makro (r/r) w efekcie wzrostu notowań ropy, gazu i kondensatu gazowego oraz dodatniego wpływu transakcji zabezpieczających przepływy pieniężne. W tym czasie średnie wydobycie wyniosło w Polsce 1 tys. boe/d i było na porównywalnym poziomie (r/r), natomiast w Kanadzie, przy nieznacznym spadku, wynoszącym 0,3 tys. boe/d, osiągnęło 14,9 tys. boe/d. W 4 kwartale w Polsce w ramach zagospodarowania aktywów prowadzono prace w projekcie Edge oraz Płotki i Sieraków, realizowanych z PGNiG. Ponadto zakończono prace wiertnicze w projekcie Miocen i rozpoczęto wspólnie z PGNiG w projekcie Płotki. W ramach prac sejsmicznych zrealizowano prace interpretacyjne zdjęcia sejsmicznego Koczała-Miastko 3D (projekt Edge). W Kanadzie, w projekcie Kakwa, zrealizowano wiercenie pierwszego otworu oraz rozpoczęto wiercenie następnego. Z kolei w projekcie Ferrier Koncern miał udział w wierceniu dwóch otworów i rozpoczął prace modernizacyjne, które pozwolą zwiększyć efektywność sczerpywania zasobów węglowodorów w południowej części obszaru" - napisano w materiale.

W całym 2021 r. spółka miała 10 158 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 755 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 131 592 mln zł w porównaniu z 86 180 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 7 144 mln zł wobec 2 356 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)