Reklama

"Spółka może nabyć maksymalnie 83 250 000 w pełni pokrytych akcji własnych, tj. akcji własnych o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 20% kapitału zakładowego spółki, przy czym liczba ta uwzględnia wartość nominalną pozostałych akcji spółki znajdujących się w posiadaniu spółki; [...] cena nabycia akcji własnych nie może być niższa niż 0,04 zł za jedną akcję własną oraz nie może być wyższa niż 35 zł za jedną akcję własną; łączna maksymalna cena nabycia wszystkich akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie wyższa niż 2 930 000 000 zł" - czytamy w projekcie uchwały.

Jednocześnie w projekcie uchwały postanowiono o utworzeniu kapitału rezerwowego na potrzeby programu nabycia akcji własnych, przeznaczonego na sfinansowanie nabycia akcji przez spółkę.

"Na potrzeby zasilenia kapitału rezerwowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przenosi się kwotę 2 930 000 000 zł z kapitału zapasowego spółki (ze środków tego kapitału pochodzących z zysku, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy) na kapitał rezerwowy utworzony na potrzeby realizacji programu nabycia akcji własnych. Tym samym kapitał zapasowy spółki ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę utworzonego kapitału rezerwowego" - czytamy dalej.

W uzasadnieniu podkreślono, że przedstawiona do głosowania uchwała jest konsekwencją podjętej 27 września 2021 roku decyzji zarządu spółki w sprawie podjęcia działań mających na celu realizację programu nabycia akcji własnych spółki oraz ogłoszonego 28 września 2021 roku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji po 35 zł za sztukę.

"Podjęcie przez walne zgromadzenie spółki uchwały w sprawie upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych oraz utworzenia odpowiedniego co do kwoty kapitału rezerwowego na potrzeby programu nabycia akcji własnych jest warunkiem przeprowadzenia wezwania" - zakończono.

28 września Cyfrowy Polsat, Reddev Investments Limited oraz Zygmunt Solorz ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 263 807 651 akcji Cyfrowego Polsatu, podała spółka. Cena akcji w wezwaniu została ustalona na 35 zł. Zapisy będą przyjmowane od 18 października do 16 listopada br. Przewidywana data transakcji nabycia akcji to 19 listopada.

Wcześniej spółka poinformowała, że Cyfrowy Polsat zawarł z Reddev Investments Limited - podmiotem bezpośrednio dominującym względem Cyfrowego Polsatu - oraz Zygmuntem Solorzem porozumienie dotyczące wspólnego nabywania akcji spółki w ramach wezwania. Celem jest osiągnięcie przez spółkę wraz z jej podmiotem dominującym i jego podmiotami zależnymi do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

(ISBnews)