Warszawa, 20.07.2017 (ISBnews) - Radpol miał 69,67 mln zł przychodów ze sprzedaży w I półroczu 2017 r. i 2,29 mln zł EBITDA po wyłączeniach (stanowiących odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego oraz koszty emisji akcji ujęte w rachunku zysków i strat), podała spółka, powołując się na wstępne dane.
Ponadto Radpol podał, że koszt własny sprzedaży wyniósł 58,67 mln zł w I półroczu, wynik brutto na sprzedaży 10,99 mln zł, pozostałe koszty (w tym koszty sprzedaży i ogólnego zarządu) 11,83 mln zł, EBIT -0,84 mln zł, amortyzacja 2,97 mln zł, EBITDA 2,13 mln zł, wyłączenia z EBITDA 0,16 mln zł, koszty finansowe 1,18 mln zł, a wynik brutto -2,02 mln zł.
Kredyty razem wyniosły 55,77 mln zł, pozostałe zobowiązania finansowe 0,51 mln zł, zobowiązania pozabilansowe 1,96 mln zł, dług brutto 58,23 mln zł, środki pieniężne 3,34 mln zł, a dług netto 54,9 mln zł.
"Przedstawione wyniki finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych zarządowi spółki wstępnych danych finansowych za I półrocze 2017 roku zakończone dnia 30 czerwca 2017 roku osiągniętych przez spółkę. Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy zarządu na dzień ich sporządzania i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania szacunków" - czytamy w komunikacie.
Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.
(ISBnews)