Warszawa, 16.05.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) uchyliła decyzję o nałożeniu na MNI kary wysokości 1 mln zł i nałożyła karę pieniężną w nowym, niższym wymiarze 0,8 mln zł, podał urząd.

„KNF jednogłośnie uchyliła w całości decyzję z dnia 22 września 2015 r. dotyczącą nałożenia na spółkę MNI kary pieniężnej w wysokości 1 mln zł wobec stwierdzenia, iż spółka MNI przekroczyła 33% ogólnej liczby głosów w spółce Hyperion bez zachowania warunków określonych w art. 73 ust. 1 ustawy o ofercie, tj. bez ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki Hyperion w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów i nałożyła na spółkę MNI S.A. karę pieniężną w wysokości 800 tysięcy zł wobec stwierdzenia, iż ww. spółka przekroczyła 33% ogólnej liczby głosów w spółce Hyperion Spółka Akcyjna bez zachowania warunków określonych w art. 73 ust. 1 ustawy o ofercie, tj. bez ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki Hyperion w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów" – czytamy w komunikacie.

Komisja wskazuje, iż przyczyną uchylenia decyzji z dnia 22 września 2015 r. i nałożenia kary pieniężnej w nowym, niższym wymiarze jest uwzględnienie okoliczności aktualnej sytuacji finansowej spółki oraz współpracy z KNF w toku postępowania administracyjnego.

„W związku z transakcjami zawartymi na rynku regulowanym w dniu 4 kwietnia 2011 r., udział spółki w ogólnej liczbie głosów spółki Hyperion w dniu 7 kwietnia 2011 r. przekroczył próg 33% bez uprzedniego ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów, czym spółka uniemożliwiła akcjonariuszom mniejszościowym wystąpienie ze spółki Hyperion lub ograniczenie w niej zaangażowania, w sytuacji gdy w spółce doszło do istotnego wzmocnienia pozycji innego akcjonariusza, a także uniemożliwiła akcjonariuszom powiększenie ich majątku poprzez zyskowną sprzedaż akcji spółki Hyperion w odpowiedzi na wezwanie, po korzystniejszej cenie, niż ówczesna cena rynkowa" – czytamy dalej.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o naruszeniu przez spółkę ustawy o ofercie ma na celu uświadomienie innym podmiotom nieuchronności sankcji administracyjnej, a tym samym nieopłacalności dopuszczania się naruszeń prawa. Ma stanowić bodziec dla pozostałych uczestników rynku kapitałowego do dołożenia należytej staranności przy wykonywaniu ustawowych obowiązków, ugruntowując jednocześnie poczucie obowiązywania prawa oraz zaufania do instytucji państwa, podsumowano w komunikacie.

W skład grupy MNI wchodzą firmy działające w branży medialnej, w dziedzinie zaawansowanych usług dodanych do telefonii komórkowej, w telekomunikacji oraz turystyce. Spółka (początkowo jako Szeptel) jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1999 r.

(ISBnews)