"Jednocześnie ZWZ GPW ustaliło dzień dywidendy na 28 lipca 2020 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 11 sierpnia 2020 r." - czytamy w komunikacie.

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 41 972 000.

"Wskaźnik wypłaty dywidendy wyniesie 84,4% zysku skonsolidowanego (93,22% zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych)" - czytamy również.

W ubiegłym roku akcjonariusze GPW zdecydowali o wypłacie 3,18 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r.

GPW w 2019 r. miała 119,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 183,7 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 115,12 mln zł wobec 151,93 mln zł zysku rok wcześniej.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)